Codul de conduită și etică
al furnizorului

banner-global-reach

Codul nostru de conduită și etică al furnizorului oferă cadrul pentru reușita relațiilor cu Magna sau cu orice furnizor auxiliar cu care desfășurați activități comerciale în cadrul Magna.

Acesta face parte integrantă din relația noastră contractuală generală pe care o avem cu dumneavoastră și este important să îl înțelegeți și să îl respectați.

Stimularea integrității
în relațiile comerciale

La Magna, stabilim standarde de etică ridicate pentru noi și pentru furnizorii noștri.

Furnizorii Magna, consultanții, contractorii independenți, agenții sau orice alți terți implicați în desfășurarea unei acțiuni în numele nostru („furnizori”) trebuie să acționeze întotdeauna cu integritate, respectând litera și spiritul legilor, reglementărilor, standardelor (împreună denumite „legi”) și politicile Magna care li se aplică, indiferent unde își desfășoară activitatea. La rândul lor, aceștia trebuie să solicite propriilor furnizori să respecte cerințele acestui cod.

Cerințele acestui cod se adaugă cerințelor prevăzute în orice acord sau set de termeni și condiții ce se aplică relației voastre cu Magna.

Deși legile care se aplică furnizorilor noștri sunt numeroase și variază în funcție de jurisdicție, printre principiile importante care trebuie să fie respectate se numără:

Anti-Corruption

Legile antitrust și privind concurența

Suntem într-o competiție acerbă cu ceilalți, dar respectăm concurența liberă și loială. Așteptăm același lucru de la furnizorii noștri.

Furnizorii trebuie să respecte toate legile antitrust și privind concurența și nu pot să se implice în nicio acțiune care ar reduce în mod inadecvat concurența. Exemplele de astfel de acțiuni interzise includ acordul cu concurența cu scopul de a limita prețurile, a stabili reduceri sau condiții de vânzare, a limita producția, a împărți piețele, a repartiza clienții, a coordona activitățile de ofertare, a boicota clienții și furnizorii, a limita remunerarea angajaților sau a nu angaja angajații celuilalt. În unele jurisdicții, simplul schimb de informații comerciale sensibile este ilegal.

Citiți Politica Magna antitrust și privind concurența

Furnizorii Magna trebuie să acționeze întotdeauna cu integritate, respectând litera și spiritul legilor și a politicilor Magna care li se aplică, indiferent unde își desfășoară activitatea.

Pentru a raporta suspiciunile de încălcare a Codului de conduită și etică al furnizorului Magna, vizitați magnahotline.com

Legile anticorupție și împotriva mitei

Furnizorii noștri trebuie să respecte toate legile aplicabile care interzic acordarea oricărei forme de valoare unei persoane sau entități pentru a obține avantaje comerciale inadecvate, precum și legile care impun menținerea unor registre contabile corecte.

Furnizorii trebuie să respecte legile anticorupție și împotriva mitei în toate cazurile și trebuie să fie în special atenți la interacțiunea cu funcționarii guvernamentali.

Indiferent de legile specifice sau practicile de afaceri existente într-o anumită jurisdicție în care noi sau furnizorii noștri operăm, Magna interzice efectuarea „plăților de facilitare” sau a plăților de „ungere” (adică plăți care implică sume mici pentru funcționari guvernamentali de rang inferior pentru a obține servicii obișnuite, la care persoana sau compania are dreptul conform legii. Un exemplu ar fi o plată pentru a grăbi racordarea la serviciilede telefonie sau utilități).

Citiți Politica Magna privind mita și plățile necuvenite

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Cadourile și divertismentul de afaceri

Orice cadou sau divertisment de afaceri oferit unui angajat Magna pentru a determina sau a influența nejustificat o decizie de afaceri (de ex., acordarea unui contract către un furnizor, oferirea de condiții favorabile) este strict interzis. Dacă doriți să oferiți unui angajat Magna un cadou sau un divertisment de afaceri, acesta trebuie săfie rezonabil, oferit doar ocazional și de valoare redusă.

La rândul nostru, vom interzice angajaților Magna să ceară cadouri sau divertisment de afaceri de la furnizori. Dacă vi se cere un cadou sau un divertisment de afaceri de către un angajat Magna, trebuie să raportați imediat (consultați secțiunea „Raportarea problemelor” de mai jos).

Citiți Politica Magna privind cadourile și divertismentul de afaceri

Sancțiunile și legile privind controlul exporturilor

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte toate legile aplicabile privind controlul exporturilor, precum și legile care interzic sau limitează relațiile comerciale cu țările, entitățile, persoanele sau sectoarele industriale supuse unor sancțiuni.

Citiți Politica Magna privind sancțiunile și embargourile comerciale

Sanctions
Sourcing_Reports

Achiziția de materiale din zone de conflict

În calitate de societate a cărei acțiuni sunt cotate la o bursă de valori din Statele Unite, legislația din SUA ne obligă să urmărim și să prezentăm utilizarea de către noi a unor minerale precum aurul, staniul, tungstenul, tantalul sau alte minerale extinse definite de Inițiativa pentru utilizarea responsabilă a minereurilor care provin din țări anume desemnate.

La cerere, furnizorii noștri trebuie să ofere date și rapoarte care folosesc un instrument și o structură de raportare definite, în forma pe care o solicităm, referitoare la utilizarea de către aceștia a unor astfel de minerale în produsele lor. În plus, furnizorilor li se poate cere să solicite informații similare de la furnizorii acestora pentru a stabili originea mineralelor și să ne trimită nouă constatările.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Furnizorii trebuie să cunoască legile care li se aplică și să respecte litera și spiritul acestora

 • Furnizorii au obligația să nu intre în înțelegeri cu firmele concurente pentru a limita concurența

 • Furnizorilor le este strict interzis să ofere mită funcționarilor guvernamentali

 • Furnizorii au obligația să nu încalce sancțiunile și legile privind controlul exporturilor

 • Furnizorii trebuie să coopereze cu Magna pentru identificarea sursei anumitor minerale folosite

Stimularea integrității
la locul nostru muncă

Corectitudinea, politica incluzivă, siguranța și durabilitatea sunt valori pe care le apreciem la Magna și pe care ne străduim să le atingem în operațiunile noastre. Așteptăm același lucru de la furnizorii noștri.

Human_Rights

Respectarea standardelor de muncă și a drepturilor omului

Magna se angajează să respecte toate legile aplicabile privind munca, ocuparea forței de muncă și drepturile omului și cerem același angajament din partea furnizorilor noștri.

Magna se angajează să trateze în mod etic toți lucrătorii și respectăm standardele privind munca și ocuparea forței de muncă care sunt în concordanță cu Convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și cu Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Solicităm tuturor furnizorilor să aibă standarde comparabile care să recunoască demnitatea și respectul inerent pentru toți lucrătorii.

Citiți Standardele globale de muncă ale Magna

Angajamentul pentru condiții de muncă echitabile

Furnizorii noștri trebuie să respecte legile în vigoare privind standardele de angajare, inclusiv (fără a se limita la) salariul minim, prestațiile, orele suplimentare, pauzele și liberele, vacanțele și concediile obligatorii stabilite prin lege. Furnizorii sunt obligați să asigure condiții de muncă sigure și decente, care să le ofere lucrătorilor un echilibru corespunzător între viața profesională și cea privată.

Interzicerea utilizării muncii efectuate de copii și a muncii forțate

Furnizorilor noștri nu li se permite niciodată să folosească munca forțată sau obligatorie. Toate activitățile profesionale prestate trebuie să fie voluntare și libere, fără utilizarea sclaviei moderne, fără restricții de circulație sau de libertate personală, ori alte forme de lanțuri ale datoriilor. Furnizorilor le este, de asemenea, interzis să folosească munca minorilor, așa cum este definită în legislația în vigoare și prevederile OIM, cu excepția cazului în care tinerii lucrători sunt angajați în cadrul unui program de formare sau de ucenicie aprobat de guvern și consimțit de ambele părți, în cadrul căruia beneficiile dezvoltării educaționale sunt evident ale participanților.

Libertatea de asociere

Furnizorii trebuie, de asemenea, să respecte libertatea de asociere și/sau dreptul de a nu se asocia, recunoscând că toți lucrătorii au voie să își exercite dreptul la opțiune în privința asocierii și a întrunirii, inclusiv dacă doresc să se afilieze la sindicate sau comitete de întreprindere, în conformitate cu legislația locală.

Hărțuirea și discriminarea

Politicile Magna respectă legislația aplicabilă privind drepturile omului. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să interzică orice formă de hărțuire și discriminare și să dezvolte proceduri solide privind instruirea, transmiterea sesizărilor și proceduri privind investigațiile, pentru a aborda și remedia în mod proactiv toate aceste probleme.

Remunerarea echitabilă și nediscrimitatorie

În mod similar, ne așteptăm ca furnizorii noștri să ofere angajaților un nivel de trai rezonabil, care să respecte sau să depășească salariul minim aplicabil conform legii, astfel încât aceștia să își poată acoperi nevoile de bază, utilizând în același timp practici echitabile de remunerare, care să asigure un tratament nediscriminatoriu pentru toți angajații. Programele de remunerare trebuie să se bazeze pe criterii obiective și competitive, fără să aducă atingere caracteristicilor personale protejate prin lege.

Utilizarea responsabilă a forțelor de securitate

Magna utilizează servicii de securitate în scopul protejării persoanelor și bunurilor sale. Recunoaștem și respectăm standardele OIM aplicabile și legile globale privind lanțul de aprovizionare în ceea ce privește utilizarea responsabilă a personalului din domeniul securității, într-un mod care respectă, promovează și protejează siguranța și drepturile personale ale lucrătorilor. Le solicităm furnizorilor noștri să stabilească protocoale comparabile pentru a proteja drepturile inerente ale lucrătorilor din lanțul de aprovizionare.

Magna s-a angajat să respecte toate legile aplicabile privind drepturile omului și cerem aceeași implicare din partea furnizorilor noștri.

Pentru a raporta suspiciunile de încălcare a Codului de conduită și etică al furnizorului Magna, vizitați magnahotline.com

Diversitatea și incluziunea

Având unități și desfășurând operațiuni în întreaga lume, Magna colaborează cu o mare varietate de oameni și culturi, iar noi recunoaștem acest lucru ca fiind un avantaj concurențial pentru afacerea noastră. Din acest motiv, ne așteptăm ca furnizorii noștri să interzică hărțuirea și discriminarea bazate pe vârstă, sex, rasă, origini etnice, culoare a pielii, trăsături fizice, naționalitate sau origine, diferență de limbă, religie, orientare sexuală sau identitate de gen, stare familială sau civilă, dizabilități fizice, mentale sau de dezvoltare, statut socio-economic sau alte caracteristici personale protejate prin lege.

Noi credem că o mai mare diversitate a furnizorilor contribuie la promovarea unor perspective mai extinse, ceea ce conduce la obținerea mai multor soluții și la creșterea succesului pentru întreaga noastră organizație. Magna își încurajează toți furnizorii să se alăture în promovarea diversității și incluziunii. În sprijinul acestui efort, furnizorii vor trebui să împărtășească informațiile solicitate relevante pentru programele, inițiativele și realizările în materie de diversitate și incluziune. Colectarea acestor informații se va realiza direct de către Magna sau de către o terță parte care acționează în numele companiei noastre. De asemenea, furnizorii sunt obligați să răspundă oricărui sondaj sau audit pe această temă.

Diversity-and-Inclusion

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Furnizorii trebuie să respecte drepturile angajaților lor. În special, trebuie să evite folosirea muncii forțate și a muncii copiilor.

 • Se așteaptă ca furnizorii să interzică hărțuirea la locul de muncă, precum și discriminarea incorectă.

 • Furnizorii trebuie să mențină un loc de muncă sigur și sănătos pentru angajații lor.

 • Ne așteptăm ca furnizorii să respecte legile privind mediul și să-și monitorizeze periodic impactul asupra mediului.
Safe_Work

Sănătatea și siguranța

Furnizorii noștri trebuie să respecte toate legile aplicabile privind sănătatea și siguranța. Aceasta include sarcina de a menține un loc de muncă sigur și sănătos, cu acces al angajaților la echipamente individuale de protecție și de a implementa o procedură privind gestionarea vătămărilor care necesită tratament medical. Magna încurajează furnizorii să obțină certificarea conform standardelor ISO 45001 privind securitate a și sănătatea ocupațională sau a unui standard ulterior.

Durabilitatea mediului

Ne-am luat angajamentul în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte cel puțin cerințele legilor și reglementărilor aplicabile privind mediul și să fie angajați în minimizarea impactului operațiunilor acestora față de mediu.

Furnizorii trebuie să facă tot posibilul să evalueze și să monitorizeze periodic impactul activităților lor comerciale asupra mediului, să gestioneze și să reducă consumul de resurse (inclusiv de energie și de apă), să minimizeze deșeurile și emisiile, să recicleze materialele în fiecare etapă a ciclului de viață al produselor și să reducă impactul asupra mediului prin design și inovație.

Încurajăm certificarea potrivit standardului de mediu ISO 14001 și standardului ISO 5001 pentru managementul energiei (sau altor standarde ulterioare) Substanțele care se așteaptă să existe în materialele de la furnizorii noștri trebuie să fie conforme cu toate cerințele privind substanțele chimice, și anume REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și TSCA (Toxic Substances Control Act – Legea privind controlul substanțelor toxice).

Citiți Politica Magna privind sănătatea, siguranța și mediul

ESG

Sustenabilitatea și decarbonizarea

Magna urmărește să asigure un viitor durabil, încercând să dezvolte un lanț de aprovizionare cu emisii reduse de carbon și crescând transparența și responsabilitatea socială în lanțul nostru de aprovizionare. Compania se așteaptă ca furnizorii Magna să participe la acest efort și să contribuie la îmbunătățirea vizibilității și a diligenței necesare la toate nivelurile lanțului de aprovizionare.

Această participare trebuie să respecte prioritățile și activitățile Magna în domenii care includ, dar nu se limitează la: decarbonizarea și economisirea energiei, minimizarea deșeurilor, a consumului de apă și a degradării calității apei, protecția terenurilor și conservarea pădurilor, managementul speciilor și biodiversitatea, respectarea drepturilor indigenilor și interzicerea evacuării silite/ilegale a terenurilor.

Magna își încurajează toți furnizorii să participe la reducerea amprentei de carbon. Pentru a sprijini această inițiativă, furnizorii vor trebui să împărtășească datele solicitate referitoare la emisiile de carbon, precum și cele ale lanțului propriu de aprovizionare. Colectarea acestor informații se va realiza direct de către Magna sau de către o terță parte care acționează în numele companiei noastre. De asemenea, furnizorii sunt obligați să răspundă oricărui sondaj sau audit pe această temă.

De asemenea, se așteaptă ca furnizorii să stabilească un plan de decarbonizare și să împărtășească cu reprezentanții Magna obiectivele și strategia generală. Aceste programe și calendare garantează faptul că progresăm în mod colectiv către atingerea obiectivelor, reducând riscurile asociate și îndeplinind cerințele părților implicate.

Stimularea integrității
prin acțiunile noastre

Angajații noștri trebuie să își demonstreze integritatea în fiecare zi prin acțiunile lor. De asemenea, trebuie să comunice dacă află despre o situație în care este posibil ca cineva să nu fi respectat standardele noastre de etică. Furnizorilor noștri li se cere să facă același lucru dacă află despre o încălcare a acestui cod.

Reporting_Concerns

Conflicte de interese

Pentru a ne asigura că relațiile cu partenerii noștri de afaceri se bazează pe integritate și judecată solidă de afaceri, cerem angajaților noștri să dezvăluie cu promptitudine orice conflict de interese. De asemenea, ne așteptăm ca și furnizorii noștri să ne informeze cu promptitudine dacă au o relație de rudenie sau o altă relație personală strânsă cu un angajat Magna care ia sau influențează o decizie de afaceri de care poate să beneficieze furnizorul.

Citiți Politica Magna privind conflictul de interese

Protejarea informațiilor și a proprietății intelectuale Magna

Ca furnizor, Magna și partenerii săi de afaceri (inclusiv clienții Magna) vă pot furniza sau da acces la proprietate intelectuală, la informații confidențiale sau cu caracter personal („Informații”).

Furnizorii trebuie să păstreze confidențialitatea și să nu divulge către nicio persoană (inclusiv către alte persoane din cadrul Magna) informații despre companie sau despre organizație care aparțin Magna sau clienților, angajaților sau partenerilor de afaceri ai Magna, cu excepția cazurilor în care: există o „nevoie legitimă de a ști” în legătură cu un scop comercial adecvat și există acorduri de confidențialitate corespunzătoare înainte de divulgare. Mai mult, furnizorii noștri, angajații acestora și proprii furnizori trebuie să gestioneze și să prelucreze informațiile conform legilor în vigoare și acordurilor contractuale cu Magna.

Protection-of-Personal-Data

Vă angajați că trebuie să mențineți și să aplicați proceduri adecvate de siguranță și securitate fizică privind accesul și întreținerea acestor Informații, asigurându-vă că:

 • acestea sunt cel puțin egale cu standardele din industrie pentru aceste tipuri de Informații și
 • că oferă garanții tehnice și organizaționale adecvate împotriva distrugerii, pierderii sau alterării accidentale sau ilegale a Informațiilor, precum și a dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

În plus, nu trebuie să vindeți niciodată aceste Informații și nici să le dezvăluiți fără acordul Magna; folosiți informațiile doar pentru furnizarea de produse și/sau servicii către Magna, precum și returnarea sau distrugerea lor promptă la finalul relației dintre noi (sau în momentul când nu mai sunt necesare). Pentru detalii suplimentare, consultați Clauzele și condițiile incluse în acordul cu Magna, precum și orice acord de confidențialitate semnat.

Dacă aflați că au fost divulgate informații confidențiale sau cu caracter personal ale Magna, ale angajaților săi sau ale partenerilor săi de afaceri (inclusiv ale clienților săi) sau că au fost încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale Magna, trebuie să anunțați imediat principala dumneavoastră persoană de contact de la Magna.

Stimularea integrității
prin buna comunicare

Ca furnizor Magna, vă cerem să respectați principiile onestității și integrității integrate în acest cod. În special, subliniem că încălcarea anumitor elemente din acest cod reprezintă oîncălcare a legilor din jurisdicțiile în care funcționăm. Magna nu tolerează nicio încălcarea legii de către furnizorii săi.

Reporting_Concerns

Raportarea problemelor și lipsa represaliilor

Vă solicităm să luați măsuri pentru a vă asigura că angajații dumneavoastră înțeleg acest cod și îi respectă cerințele. Ne așteptăm ca furnizorii noștri și angajații acestora să comunice prompt în cazul în care află despre o Vă solicităm să luați măsuri pentru a vă asigura că angajații dumneavoastră înțeleg acest cod și îi respectă cerințele. Ne așteptăm ca furnizorii noștri și angajații acestora să comunice prompt în cazul în care află despre.

Puteți întotdeauna să raportați angajatului Magna care vă este principala persoană de contact, unui membru al echipei de conformitate a Magna sau folosind linia de raportare a Magna, accesibilă pe magnahotline.com. Raportările prin intermediul liniei telefonice de asistențăse pot efectua anonim.

În funcție de circumstanțe, Magna poate să ia diverse măsuri pentru a remedia nerespectarea de către un furnizor a acestui cod, de exemplu, suspendarea relației de afaceri cu acel furnizor până când măsuri corective au fost implementate sau încetarea relației cu acesta.

Solicitări din partea Supplier Risk Management

Ocazional vi se pot solicita informații (prin intermediul unui sondaj, audit sau unei analize) despre operațiunile dumneavoastră comerciale (de exemplu, informații despre managementul companiei, lanțul de aprovizionare, condițiile de muncă și drepturile omului, aprovizionarea responsabilă cu materii prime, rezultatele financiare, securitatea cibernetică etc.) de către echipa de Supplier Risk Management din cadrul Magna (sau de către un terț care acționează în numele acesteia). Vă solicităm să răspundeți prompt și integral acestor solicitări. Răspunsurile dvs. pot impune nevoia de a implementa un plan de acțiuni corective care să fie finalizat într-o perioadă de timp rezonabilă stabilită de Magna.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Conflict cu alte cerințe

În cazul în care orice cerință din acest document intră în conflict cu cele din Cerințele pentru lanțul de aprovizionare Magna la nivel global sau cu orice alte cerințe pentru furnizorii Magna (de ex., dintr-un acord semnat între dumneavoastră și Magna), cerințele din acest document prevalează.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Angajații furnizorilor trebuie să fie familiarizați cu acest cod și să îi respecte clauzele.

 • Furnizorii trebuie să comunice dacă află despre o încălcare a acestui cod sau a legii.

 • Furnizorilor le este interzis să recurgă la represalii împotriva unui angajat care, cu bună credință, raportează o problemă legată de conformitate.

Dacă aveți întrebări legate de cerințele Codului de conduită și etică al furnizorului, luați legătura cu persoana de contact principală de la Magna. Puteți, de asemenea, să trimiteți întrebările la departamentul de conformitate etică și juridică al Magna.

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: April 3, 2024
Next Review Date: Q2, 2027
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com