Uppförande- och etikkod
för leverantörer

banner-global-reach

Vår uppförande- och etikkod för leverantörer utgör ramen för framgångsrika relationer med Magna eller någon av de underleverantörer ni gör affärer med när ni jobbar för Magna.

Uppförande- och etikkoden är en mycket viktig del av vårt övergripande avtalsförhållande med er och det är viktigt att ni förstår och följer den.

Integritet
i affärsrelationer

På Magna sätter vi höga etiska standarder för oss själva och våra leverantörer.

Magnas leverantörer, konsulter, fristående entreprenörer, agenter eller andra tredje parter som har anlitats för att utföra arbete för vår räkning (”leverantörer”) måste alltid agera med integritet genom att följa lagar, förordningar och standarder (sammantaget ”lagar”), både i bokstav och andemening, samt de av Magnas policyer som gäller för dem, oavsett var de bedriver sin verksamhet. Leverantörerna ska också i sin tur kräva att deras egna leverantörer efterlever kraven i denna kod.

Kraven i denna kod gäller utöver de krav som anges i avtal eller andra villkor som gäller för din affärsrelation med Magna.

Det finns många lagar som våra leverantörer måste följa, och de kan se olika ut beroende på jurisdiktion, men vissa viktiga principer måste alltid följas, däribland:

Anti-Corruption

Antitrust- och konkurrenslagar

Vi konkurrerar aktivt, samtidigt som vi respekterar fri och rättvis konkurrens. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar på samma sätt.

Leverantörerna måste följa alla tillämpliga antitrust- och konkurrenslagar och får inte agera på ett sätt som otillbörligt minskar konkurrensen. Exempel på förbjudna handlingar: att reglera priser, fastställa rabatter eller försäljningsvillkor, begränsa produktionen, dela upp marknader, tilldela kunder, samordna budgivningsaktiviteter, bojkotta kunder eller leverantörer, fastställa anställdas ersättning eller komma överens om att inte anställa den andra partens medarbetare. I vissa jurisdiktioner är det olagligt att överhuvudtaget utbyta känslig affärsinformation.

Läs Magnas policy om antitrust och konkurrens.

Magnas leverantörer måste alltid agera med integritet genom att följa lagar både i bokstav och andemening och de av Magnas policyer som gäller för dem, oavsett var de bedriver sin verksamhet.

Lagar mot korruption och mutor

Våra leverantörer måste följa alla tillämpliga lagar som förbjuder gåvor av värde till någon person eller enhet i syfte att få otillbörliga affärsfördelar, samt lagar om korrekt bok- och registerföring.

Leverantörerna måste följa lagar mot korruption och mutor under alla omständigheter och måste vara extra försiktiga i sina interaktioner med myndighetspersonal.

Magna förbjuder alla former av ”smörjpengar” (dvs. betalning av små summor till myndighetspersoner på lägre nivå för att få tillgång till rutinmässiga tjänster som en person eller ett företag även utan betalning har rätt till. Ett exempel är att betala för att skynda på en telefon- eller VA-anslutning).

Läs Magnas policy om mutor och olämpliga betalningar.

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Gåvor och representation

Gåvor eller representation som Magnas anställda erbjuds i syfte att få till stånd en affär eller otillbörligen påverka ett affärsbeslut (t.ex. att ge jobbet till leverantören, erbjuda förmånliga villkor) är strängt förbjudet. Om ni vill erbjuda en gåva eller representation till en av Magnas medarbetare måste den vara rimlig, endast ges vid enstaka tillfällen och vara av ringa värde.

På samma sätt är det förbjudet för Magnas medarbetare att begära gåvor och representation från leverantörer. Om en anställd på Magna begär en gåva eller representation av er ska ni rapportera det omedelbart (se ”Rapportera händelser” nedan).

Läs Magnas policy om gåvor och representation.

Sanktioner och lagar om exportkontroller

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer alla gällande lagar om exportkontroller samt lagar som förbjuder eller begränsar affärsrelationer med länder, enheter, personer eller branscher som är föremål för sanktioner.

Läs Magnas policy om sanktioner och handelsembargon.

Sanctions
Sourcing_Reports

Material från konfliktområden

Som ett aktiebolag vars aktier är börsnoterade i USA måste vi enligt amerikansk.

lagstiftning spåra och rapportera vår användning av mineraler som guld, tenn, volfram, tantal och övriga mineraler som definieras i Responsible Mineral Initiative, från ett antal angivna länder.

På begäran måste våra leverantörer lämna ut data och rapporter om sin användning av sådana mineraler i sina produkter, med hjälp av ett definierat rapporteringsverktyg och med den struktur som definierats, i det format vi begär. Vidare kan leverantörerna behöva begära ut liknande information från sina leverantörer för att fastställa mineralernas ursprung och förmedla resultaten till oss.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Leverantörerna måste känna till gällande lagar och följa dem både enligt bokstav och andemening.

 • Leverantörerna får inte samarbeta med konkurrenter för att begränsa konkurrensen.

 • Det är strikt förbjudet för leverantörer att erbjuda mutor till myndighetspersoner.

 • Leverantörerna får inte bryta mot sanktioner och lagar om exportkontroller.

 • Leverantörerna måste samarbeta med Magna för att identifiera källorna till vissa mineraler som används.

Integritet
på arbetsplatsen

Rättvisa, inkludering, säkerhet och hållbarhet är värderingar som är mycket viktiga för Magna, och vi strävar alltid efter att följa dem i vår verksamhet. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar på samma sätt.

Human_Rights

Respekt för etiska arbetsnormer och mänskliga rättigheter

Magna förbinder sig att följa alla gällande lagar om arbetsrätt, anställning och mänskliga rättigheter, och vi förväntar oss samma åtagande från våra leverantörer.

Magna förbinder sig att behandla alla anställda på ett etiskt sätt och vi följer de arbets- och anställningsnormer som är i linje med Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner och FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att alla leverantörer har likvärdiga standarder som erkänner alla arbetares inneboende värdighet och rätt att bli behandlade med respekt.

Läs Magnas globala arbetsstandarder.

Åtagande om rättvisa arbetsvillkor

Våra leverantörer måste följa gällande lagar om anställningsvillkor, inklusive (men inte begränsat till) minimilöner, förmåner, övertid, arbetstider, raster och ledighet, semester samt lagstadgad tjänstledighet. Leverantörerna är skyldiga att tillhandahålla säkra och humana arbetsvillkor som ger arbetarna en rimlig balans mellan arbete och fritid.

Förbud mot tvångsarbete och barnarbete

Våra leverantörer får aldrig använda sig av tvångsarbete. Allt arbete måste vara frivilligt och fritt valt, utan användning av alla former av modernt slaveri, begränsningar av rörligheten eller den personliga friheten, eller olika former av skuldslaveri. Leverantörerna får heller inte använda sig av minderårig arbetskraft, såsom definierat i tillämpliga lagar och ILO:s riktlinjer, med undantag för ungdomar som är anställda som en del av ett statligt godkänt och frivilligt accepterat utbildnings- eller lärlingsprogram som tydligt bidrar till deltagarnas utbildningsrelaterade utveckling.

Föreningsfrihet

Leverantörerna måste också respektera de anställdas föreningsfrihet och/eller rätten att inte organisera sig, och erkänna att alla arbetare har rätten att göra ett personlig val vad gäller organisering, inklusive om de vill engagera sig i fackföreningar eller företagsråd, i enlighet med lokal lagstiftning.

Trakasserier och diskriminering

Magnas policyer följer kraven i tillämpliga lagar om mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att våra leverantörer förbjuder alla former av trakasserier och diskriminering som innebär brott mot juridiskt skyddade personliga egenskaper, och att leverantörerna tar fram robusta rutiner för utbildning, anmälning av överträdelser samt utredning av dessa för att proaktivt åtgärda eventuella problem.

Rättvis och icke-diskriminerande ersättning

På samma sätt förväntar vi oss att våra leverantörer ger sina anställda en rimlig levnadsstandard som uppfyller eller överträffar gällande lagar om minimilöner, så att de anställda kan tillgodose sina grundläggande livsbehov, och att leverantörerna har rättvisa rutiner för ersättning som säkerställer att ingen anställd diskrimineras. Ersättningsprogram ska bygga på objektiva och konkurrenskraftiga kriterier och helt bortse från personliga egenskaper som skyddas enligt lag.

Ansvarsfull användning av säkerhetspersonal

Magna använder sig av säkerhetsrelaterade tjänster för att skydda sina anställda och sin egendom. Vi erkänner och följer tillämpliga ILO-standarder och globala lagar om leverantörskedjor för ansvarsfull användning av säkerhetsrelaterad personal på ett sätt som respekterar, främjar och skyddar arbetarnas säkerhet och personliga rättigheter. Vi kräver att våra leverantörer upprättar jämförbara rutiner för att skydda arbetarnas inneboende rättigheter i leverantörskedjan.

Magna förbinder sig att följa alla gällande lagar om mänskliga rättigheter och vi kräver samma åtagande från våra leverantörer.

Mångfald och inkludering

Eftersom Magna bedriver verksamhet på anläggningar över hela världen interagerar vi med många olika människor och kulturer, vilket vi ser som en konkurrensfördel för vår verksamhet. Därför förväntar vi oss att våra leverantörer förbjuder trakasserier på arbetsplatsen och diskriminering på grund av ålder, kön, ras, etnicitet, hudfärg, fysiska egenskaper, nationalitet eller nationellt ursprung, språkskillnader, religion, sexuell läggning eller könsidentitet, civilstånd, fysisk, mental eller utvecklingsmässig förmåga, socioekonomisk status eller annan personlig egenskap som skyddas enligt lag.

Vi anser att större mångfald bland leverantörerna bidrar till fler perspektiv, vilket leder till bättre lösningar och större framgångar för hela organisationen. Magna uppmuntrar alla leverantörer att verka för mångfald och inkludering. Till stöd för denna satsning kommer vi att begära ut information om våra leverantörers mångfalds- och inkluderingsarbete och vilka resultat som uppnåtts på området. Insamling av sådan information görs direkt av Magna eller av en tredje part för vår räkning. Leverantörerna måste även svara på enkäter och delta i granskningar som rör detta ämne.

Diversity-and-Inclusion

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Leverantörerna måste respektera sina anställdas rättigheter. I synnerhet måste de avstå från att använda tvångsarbete och barnarbete.

 • Leverantörerna måste upprätta rättvisa och icke-diskriminerande arbetsförhållanden som uppfyller tillämpliga lagar om anställningsstandarder.

 • Vi förväntar oss att leverantörerna förbjuder trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen samt har korrekta procedurer för att åtgärda eventuella problem.

 • Leverantörerna måste erbjuda sina anställda en säker och hälsosam arbetsplats.
Safe_Work

Hälsa och säkerhet

Våra leverantörer måste efterleva alla tillämpliga lagar om hälsa och säkerhet. Detta inkluderar skyldigheten att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats med tillgång till personlig skyddsutrustning för anställda och att ha procedurer för hur skador som kräver vård ska hanteras. Magna uppmuntrar sina leverantörer att bli certifierade enligt ISO 45001-standarder (eller eventuella efterföljande standarder) för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Miljöansvar

Vi tar vårt miljöansvar på allvar. Vi förväntar oss att våra leverantörer uppfyller eller överträffar gällande miljölagar och miljöföreskrifter och strävar efter att minimera sina verksamheters miljöpåverkan.

Leverantörerna ska regelbundet utvärdera och övervaka verksamhetens miljöpåverkan, hantera och minska användningen av resurser (som energi och vatten), minimera sitt avfall och sina utsläpp, återvinna material i alla stadier i produkternas livscykel och minska sin miljöpåverkan genom design och innovation.

Vi uppmuntrar certifiering enligt ISO 14001-standarden för miljöledning och ISO 50001-standarden för energiledning (eller eventuella efterföljande standarder). Ämnen som förväntas finnas i material från våra leverantörer måste uppfylla alla kemiska krav, dvs. EU:s REACH-förordning (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och den amerikanska lagen om kontroll av giftiga ämnen (Toxic Substances Control Act – TSCA).

Läs Magnas policy om hälsa, säkerhet och miljö.

ESG

Hållbarhet och utfasning av fossila bränslen

Magna verkar för en hållbar framtid genom vårt arbete för att ta fram en leverantörskedja med låga koldioxidutsläpp, större transparens och ökat samhällsansvar. Magnas leverantörer förväntas delta i detta arbete och bidra till bättre transparens och tillbörlig aktsamhet på alla nivåer i leverantörskedjan.

Denna delaktighet ska vara anpassad till Magnas prioriteter och aktiviteter på områden som, men inte begränsat till: utfasning av fossila bränslen och energihushållning, avfallsminimering, minimering av vattenförbrukning och förbättring av vattenkvaliteten, markskydd och bevarande av skogar, artskydd och biologisk mångfald, respekt för urbefolkningars rättigheter samt förbud mot beslagtagande av eller olaglig avhysning från mark.

Magna uppmuntrar alla leverantörer att delta i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. För att stödja detta initiativ måste leverantörerna lämna ut begärd information om sina egna koldioxidutsläpp, men även utsläppen i sin leverantörskedja. Insamling av sådan information görs direkt av Magna eller av en tredje part för vår räkning. Leverantörerna måste även besvara enkäter och delta i granskningar som rör ämnet.

Leverantörerna förväntas också upprätta en strategi för hur koldioxidutsläppen gradvis ska minska och delge Magna sina mål och sin övergripande strategi. Dessa program och färdplaner säkerställer att vi tillsammans gör framsteg för att nå våra mål, minskar de associerade riskerna och uppfyller intressenternas krav.

Integritet
genom handling

Våra anställda måste visa prov på integritet varje dag genom sina handlingar. De måste även säga ifrån om de får kännedom om en situation där någon inte har levt upp till våra etiska standarder. Våra leverantörer måste också göra detta om de får reda på att någon brutit mot denna kod.

Reporting_Concerns

Intressekonflikter

För att säkerställa att relationerna med våra affärspartner bygger på integritet och sunda affärsbeslut kräver vi att våra anställda omedelbart berättar om eventuella intressekonflikter. På samma sätt förväntar vi oss att leverantörerna omedelbart informerar oss om de har familjeband eller andra nära personliga kopplingar till den anställda på Magna som fattar eller påverkar affärsbeslut som kan gagna leverantören.

Läs Magnas policy om intressekonflikter.

Skydd av Magnas information och immateriella rättigheter

Magna eller någon av våra affärspartner (inklusive Magnas kunder) kan komma att ge er som leverantör tillgång till immateriella tillgångar och konfidentiell eller personlig information (”information”).

Leverantörerna måste bevara sekretessen och inte avslöja information som tillhör Magna eller Magnas kunder, anställda eller affärspartner för någon person (inklusive andra anställda på Magna), något företag eller någon organisation, med undantag för när det finns ett legitimt behov av att känna till informationen (”need to know”) i legitimt affärssyfte och tillämpliga sekretessavtal har upprättats innan informationen avslöjas. Vidare måste våra leverantörer, deras anställda och deras egna leverantörer hantera och behandla information i enlighet med gällande lagar och kontraktsenliga avtal med Magna.

Protection-of-Personal-Data

Du accepterar behovet av att upprätthålla och tillämpa rimliga säkerhetsåtgärder och fysiska säkerhetsprocedurer för tillgång till och hantering av sådan information för att säkerställa att dessa procedurer:

 • åtminstone är likvärdiga med branschstandarder för den typen av information, och
 • tillhandahåller lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst till informationen.

Du får vidare aldrig sälja sådan information, avslöja den utan Magnas samtycke eller använda information enbart i syfte att tillhandahålla produkter och/eller tjänster åt Magna. Du måste omedelbart återlämna eller förstöra informationen när vårt samarbete upphör (eller när det inte längre finns något behov av informationen). Läs mer om detta i villkoren i ditt avtal med Magna och eventuella sekretessavtal du har undertecknat.

Om ni får reda på att konfidentiell eller personlig information som tillhör Magna, dess anställda eller affärspartner (inklusive dess kunder) har avslöjats, eller att ett brott mot Magnas immateriella rättigheter har skett måste ni omedelbart informera er kontaktperson på Magna.

Integritet
med god kommunikation

Vi förväntar oss att ni i egenskap av Magna-leverantör efterlever värderingarna ärlighet och integritet, som utgör själva grunden i denna kod. Vi vill även understryka att brott mot vissa delar av denna kod även utgör ett brott mot lagen i de jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet. Magna accepterar inte att någon av företagets leverantörer bryter mot lagen.

Reporting_Concerns

Rapportera händelser utan risk för repressalier

Vi förväntar oss att ni vidtar åtgärder för att säkerställa att era anställda förstår och följer denna kod samt att våra leverantörer och deras anställda slår larm direkt om de får reda på att någon brutit mot lagen eller denna kod (när de arbetar för Magna), oavsett om överträdelsen begåtts av leverantören själv eller någon av Magnas medarbetare.

Ni kan alltid ta upp era farhågor med er kontaktperson på Magna eller någon i Magnas efterlevnadsteam, eller använda er av Magnas rapporteringsverktyg som ni hittar på magnahotline.com. Rapporter till vår hotline kan lämnas anonymt (när det är juridiskt möjligt).

Beroende på omständigheterna kan Magna vidta en rad olika åtgärder om en leverantör inte har följt koden, t.ex. stoppa affärerna med leverantören tills korrigerande åtgärder har vidtagits eller helt avsluta samarbetet med leverantören.

Förfrågningar från Supplier Risk Management-teamet

Magnas Supplier Risk Management-team (eller en tredje part för deras räkning) kan ombe er att via en enkät eller i samband med en granskning eller översyn lämna ut information om er affärsverksamhet (t.ex. information om bolagsstyrning, leverantörskedjor, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, ansvarsfull anskaffning av råvaror, rörelseresultat, cybersäkerhet osv.). Ni bör svara skyndsamt och utförligt på sådana förfrågningar. Era svar kan leda till att ni behöver genomföra en plan med korrigerande åtgärder inom en rimlig tidsperiod som bestäms av Magna.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Konflikter med andra krav

Om några krav i detta dokument står i konflikt med Magna Global Supply Chain-kraven eller andra krav på Magnas leverantörer (t.ex. i eventuella avtal mellan er och Magna) ska kraven i detta dokument ha företräde.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Anställda hos våra leverantörer måste känna till denna kod och följa villkoren i den.

 • Leverantörerna måste slå larm om de får reda på att någon brutit mot denna kod eller lagen.

 • Leverantörerna får inte sätta in repressalier mot anställda som i god tro rapporterar misstankar om bristande efterlevnad.

Om ni har några frågor om kraven i denna uppförande- och etikkod för leverantörer ska ni kontakta er kontaktperson på Magna. Ni kan även vända er till Magnas avdelning för etisk och juridisk efterlevnad.

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: April 3, 2024
Next Review Date: Q2, 2027
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com