Beszállítói Magatartási
és Etikai Kódex

banner-global-reach

A Beszállítói Magatartási és Etikai Kódexünk keretrendszert biztosít a Magnával való vagy a Magnával való kapcsolat során bármely albeszállítóval folytatott üzleti sikeres üzleti tevékenységhez.

Az Önökkel fennálló teljes szerződéses viszonyunk elválaszthatatlan részét képezi, ezért fontos, hogy Önök megértsék és betartsák azt.

Tisztességes
üzleti tevékenység

A Magnánál magas etikai normákat állítottunk fel önmagunk és a beszállítóink számára.

A Magna beszállítói, tanácsadói, független vállalkozói, bizományosai és a számunkra bármilyen tevékenység elvégzésével megbízott minden más harmadik fél („beszállítók”) kötelesek mindig tisztességesen eljárni a törvények, rendelkezések, normák (együttesen „törvények”), valamint a Magna rájuk vonatkozó irányelvei betűjének és szellemének betartásával, függetlenül attól, hogy hol folytatják üzleti tevékenységüket. Ugyanakkor nekik is meg kell követelniük, hogy a saját beszállítóik betartsák ennek a Kódexnek az követelményeit.

Ennek a Kódexnek a követelményei hozzáadódnak a bármely szerződésben rögzített követelményekhez és az ön Magna vállalattal fennálló viszonyára vonatkozó egyéb kikötésekhez és feltételekhez. Jóllehet, a beszállítóinkra vonatkozó törvények sokfélék és az egyes joghatóságokban eltérőek, azonban néhány fontos elvet be kell tartani:

Anti-Corruption

Trösztellenes és versenyjogi törvények

Keményen versenyzünk a piacon, miközben tiszteletben tartjuk a szabad és tisztességes versenyt. Ugyanezt várjuk el beszállítóinktól is.

A beszállítóknak be kell tartaniuk az összes hatályos trösztellenes és versenyjogi törvényt, és nem lehetnek részesei olyan ügyleteknek, amelyek törvénytelenül korlátozzák a versenyt. Az ilyen tiltott tevékenységekre példa a versenytársainkkal rögzített árakban való megállapodás, kedvezmények vagy eladási feltételek rögzítése, a termelés korlátozása, a piac felosztása, ügyfelek átjátszása, ajánlatadási tevékenyégek egyeztetése vagy vevők és beszállítók bojkottálása, alkalmazottak javadalmazásának rögzítése, vagy tartózkodás egymás alkalmazottainak felvételétől. Egyes joghatóságok a kényes kereskedelmi információk puszta cseréjét is illegálisnak tekintik.

Olvassa el a Magna trösztellenes és versenyjogi irányelveit.

A Magna beszállítói kötelesek mindig tisztességesen eljárni a törvények, valamint a Magna rájuk vonatkozó irányelvei betűjének és szellemének betartásával, függetlenül attól, hogy hol folytatják üzleti tevékenységüket.

A Magna Beszállítói Magatartási és Etikai Kódexe feltételezett megsértésének bejelentéséhez látogasson el a magnahotline.com oldalra

Korrupcióellenes és vesztegetésellenes törvények

Beszállítóinknak be kell tartaniuk a pontos könyvvezetést és nyilvántartást előíró törvényeket, illetve minden olyan hatályos törvényt, amely tiltja mindennemű értéktárgy átadását bármely személy vagy jogi személy részére törvénytelen üzleti előny megszerzése érdekében.

A beszállítóknak minden esetben be kell tartaniuk a korrupcióellenes és vesztegetésellenes törvényeket, és különös körültekintéssel kell eljárniuk a kormányzati tisztviselőkkel való kapcsolatok során.

Függetlenül a Magna vagy bármely beszállítója működési területén illetékes bármely olyan konkrét joghatóság specifikus törvényeitől vagy bevált üzleti gyakorlatától, a Magna tiltja az „ügymenetet könnyítő kifizetés” vagy „kenőpénz” alkalmazását (azaz alacsony beosztású kormányzati tisztviselőknek fizetett kisebb összegek olyan rutinszerű szolgáltatásokért cserébe, amelyekre egy adott személy vagy vállalat jogszerűen egyébként is jogosult lenne. Erre példa pénz fizetése telefon vagy közmű bekötéséért).

Olvassa el a Magna vesztegetéssel és szabálytalan kifizetésekkel kapcsolatos irányelveit.

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Ajándékok és reprezentáció

Valamely Magna-alkalmazott számára üzleti döntés (pl. üzlet odaítélése a beszállítónak, kedvező feltételek felkínálása) elősegítése vagy szabálytalan befolyásolása érdekében felkínált bármely ajándék vagy reprezentá-ció szigorúan tilos. Amennyiben valamely Magna alkalmazottnak ajándékot vagy reprezentációt kíván nyújtani, akkor az észszerű, csak alkalmilag adott és csekély értékű legyen.

Ugyancsak megtiltjuk a Magna alkalmazot-tak számára, hogy ajándékokat vagy reprezentációt kérjenek beszállítóinktól. Amennyiben valamelyik Magna alkalma-zott ajándékot vagy reprezentációt kérne, akkor azt azonnal jelentse (ld. az alábbiakban szereplő „Aggályok bejelentése” részt).

Olvassa el a Magna ajándékokkal és reprezentációval kapcsolatos irányelveit.

Szankciók és exportkorlátozási törvények

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy minden olyan hatályos exportkorlátozási törvényt, valamint olyan törvényt betartsanak, amelyek tiltják vagy korlátozzák a szankcionált országokkal, jogi vagy természetes személyekkel, vagy iparágakkal való üzleti kapcsolatokat.

Olvassa el a Magna szankciókkal és kereskedelmi embargókkal kapcsolatos irányelveit.

Sanctions
Sourcing_Reports

Anyagbeszerzés konfliktuszónákból

Az Egyesült Államok tőzsdéjén forgalmazott részvényekkel rendelkező nyilvános részvénytár-saságként az amerikai törvények értelmében kötelesek vagyunk nyomon követni és közzé tenni számos megnevezett országból származó ásvá-nyok – így arany, cink, wolfram, tantál, illetve a által meghatározott Responsible Minerals Initiative más kibővített ásványi anyagok – általunk történő felhasználását.

Igény esetén a beszállítóink kötelesek adatokat és jelentést szolgáltatni egy előre megadott jelentéskészítő eszközzel és szerkezetben, az általunk kért formában, az ilyen anyagoknak a termékeikben történő felhasználásáról. Ezen túl beszállítóinkat megkérhetjük arra, hogy hasonló információkat kérjenek saját beszállítóiktól az ilyen anyagok eredetének megállapításához, és a kapott adatokat továbbítsák felénk.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • A beszállítóknak ismerniük kell a rájuk vonatkozó törvényeket és be kell tartaniuk e törvények betűjét és szellemét

 • A beszállítóknak tilos összejátszaniuk a verseny-társakkal a verseny korlátozása érdekében

 • A beszállítóknak szigorúan tilos kormányzati tisztviselőket megvesztegetni

 • A beszállítóknak tilos megsérteniük a szankciókat és az exportkorlátozási törvényeket

 • A beszállítóknak együtt kell működniük a Magna vállalattal egyes felhasznált ásványok eredetének azonosításában

Tisztességes
munka a munkahelyen

A tisztesség, kirekesztésmentesség, biztonság és fenntarthatóság olyan értékek, amelyeket becsben tartunk a Magnánál és amelyek eléréséért működésünk során küzdünk. Ugyanezt várjuk el beszállítóinktól is.

Human_Rights

Az etikus munka- és emberi jogok tiszteletben tartása

A Magna elkötelezett az összes hatályos munkajogi, foglalkoztatási és emberi jogi törvény betartása mellett és ugyanezt az elkötelezettséget követeljük meg beszállítóinktól is.

A Magna elkötelezett a minden munkavállalójával szembeni etikus bánásmód mellett, és betartjuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető egyezményeinek és az ENSZ Egyetemes emberi jogi nyilatkozatának megfelelő munkaügyi standardokat. Minden beszállítónktól megköveteljük, hogy hasonló standardjaik legyenek, amelyek elismerik a minden munkavállalót megillető alapvető méltóságot és tiszteletet.

Olvassa el a Magna Globális munkaügyi előírásait

Elkötelezettségünk a tisztességes munkakörülmények iránt

Beszállítóinknak be kell tartaniuk munkakörülményekkel kapcsolatos törvényeket, (megkötések nélkül) beleértve a minimálbért, a juttatásokat, a túlórát, a munkaidőt, a pihenőidőt, a szabadnapot a szabadságot és törvényileg előírt távollétet érintő előírásokat. A beszállítók kötelesek biztonságos és emberhez méltó munkakörülményeket biztosítani, amely a dolgozóknak megfelelő munka-magánélet egyensúlyt tesz lehetővé.

A kényszer- és gyermekmunka tilalma

Beszállítóink soha nem alkalmazhatnak kényszer- vagy kötelező munkaerőt. Minden munkaviszonynak szabadnak és szabadon választottnak kell lennie, a modern rabszolgaság bármely formájának, a mozgás vagy a személyes szabadság korlátozásának, vagy az adósrabszolgaság bármely formájának alkalmazása nélkül. A beszállítók számára tilos továbbá az alkalmazandó törvények és ILO irányelvek által meghatározott kiskorú munkaerő foglalkoztatása. Kivételt képez ez alól, ha a fiatal dolgozók egy, az állam által jóváhagyott és konszenzusos képzés vagy tanulói program része, amely egyértelmű elősegíti a résztvevők tanulási fejlődését.

Az egyesülés szabadsága

A beszállítóknak – a helyi törvényeknek megfelelően – tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazottak egyesülési szabadságát és/vagy nem egyesülési jogát, el kell ismerniük, hogy minden munkavállalónak egyéni joga van választani szervezeti tagságot vagy gyűlési részvételt illetően, beleértve azt is, hogy szakszervezet és üzemi tanács tagjai szeretnének-e lenni.

Zaklatás és diszkrimináció

A Magna szabályzatai összehangban állnak az alkalmazandó emberi jogi törvényekkel. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy tiltsák a törvényileg védett személyes tulajdonságokkal szembeni zaklatás és megkülönböztetés minden formáját, és szilárd képzési, panaszkezelési és vizsgálati eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek proaktív módon kezelik és oldják meg ezeket a problémákat.

Tisztességes és diszkriminációmentes bérezés

Ugyanígy elvárjuk beszállítóinktól, hogy észszerű életszínvonalat biztosítsanak a munkavállalóik számára, amely eléri vagy túllépi a törvényileg megszabott minimálbért, alkalmas arra, hogy kielégítse az alapvető életszükségleteket, emellett tisztességes bérezési gyakorlatot folytassanak, amelyek biztosítják minden dolgozóval szemben a diszkriminációmentes bánásmódot. A bérezési programoknak objektív és összehasonlítható követelményeken kell alapulni a törvényileg védett személyes tulajdonságoktól függetlenül.

A biztonsági szolgálatok felelősségteljes alkalmazása

A Magna az emberei és a tulajdona védelmében biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat használ. Elismerjük és betartjuk az alkalmazandó ILO standardokat és a globális ellátási láncokra vonatkozó törvényeket a biztonsággal kapcsolatos személyzet olyan felelősségteljes alkalmazásában, amely tiszteletben tartja, elősegíti és védi a dolgozók biztonságát és személyes jogait. Elvárjuk beszállítóinktól, hogy hasonló protokollokat hozzanak létre, amelyek az ellátási láncon belül védik a dolgozók eredendő jogait.

Sokszínűség és befogadás

A Magna működése és telephelyei a világ számos pontjára kiterjed, így nagyon különböző emberekkel és kultúrákkal kerül kapcsolatba és erre az üzleti működésünk versenyelőnyeként tekintünk. Ezért várjuk el beszállítóinktól, hogy tiltsák a munkahelyi zaklatást és diszkriminációt életkorra, nemre, fajra, etnikai származásra, bőrszínre, fizikai tulajdonságokra, nemzetiségre vagy nemzeti származásra, nyelvi különbségekre, vallásra, szexuális preferenciákra vagy nem i hovatartozásra, családi állapotra, testi, szellemi vagy fejlődési rendellenességre társadalmi-gazdasági helyzetre vagy egyéb, a törvény által védett személyes jellemzőre vonatkozó hátrányos megkülönböztetés nélkül.

Hisszük, hogy a nagyobb beszállítói sokszínűség több szempontot segít elő, ezáltal több megoldást és nagyobb sikert jelent az egész szervezetünk számára. A Magna bátorítja a beszállítóit, hogy csatlakozzon hozzánk a sokszínűség és a befogadás előrébb vitelében. Ezen erőfeszítés támogatására a beszállítók kötelesek megosztani a kért információkat a sokszínűséggel és befogadással kapcsolatos programjaikról, kezdeményezéseikről és eredményeikről. Ezen információk begyűjtését a Magna közvetlenül, vagy egy a képviseletünkben eljáró harmadik fél végzi. A beszállítók emellett kötelesek válaszolni minden ebben a témában végzett kérdőívre és auditra.

Diversity-and-Inclusion

A Magna elkötelezett az összes hatályos emberi jogi törvény betartása mellett és ugyanezt az elkötelezettséget követeljük meg beszállítóinktól is.

A Magna Beszállítói Magatartási és Etikai Kódexe feltételezett megsértésének bejelentéséhez látogasson el a magnahotline.com oldalra

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk alkalmazottaik jogait. Különösen kerülniük kell a kényszer- és gyermekmunkaerő alkalmazását.

 • A beszállítóktól elvárjuk a munkahelyi zaklatás és a törvénytelen diszkrimináció tiltását.

 • A beszállítók kötelesek biztonságos és egészséges munkahelyet fenntartani alkalmazottaik részére.

 • A beszállítóktól elvárjuk, hogy betartsák a környezet-védelmi törvényeket és rendszeresen figyelemmel kísérjék saját környezeti behatásukat.
Safe_Work

Egészség- és munka védelem

Beszállítóinktól megköveteljük minden hatályos egészség- és munka védelmi törvény betartását. Ide tartozik a biztonságos és egészséges munkahely fenntartása, a megfelelő személyi védőfelszerelések biztosítása az alkalmazottak számára, valamint rendelkezni kell az orvosi ellátást igénylő sérülések intézésének eljárásával is. A Magna ösztönzi a beszállítókat arra, hogy szerezzék meg az ISO 45001 Foglalkozás-egészségügy és munkavédelem (Occupational Health & Safety) szabvány vagy annak helyébe lépő szabvány szerinti tanúsítást.

Környezetvédelmi felelősség

Elköteleztük magunkat a környezeti fenntarthatóság mellett. Elvárjuk beszállítóinktól, hogy megfeleljenek a hatályos környezetvédelmi törvényeknek és előírásoknak vagy túlteljesítsék azokat, valamint kötelezzék el magukat üzemvitelük környezeti behatásának minimálisra csökkentése iránt.

A beszállítóknak gazdasági tevékenységük környezetre gyakorolt hatásának rendszeres értékelni és felügyelni kell, az erőforrásokkal (beleértve a vizet és az energiát) való gazdálkodásra és azok felhasználásának csökkentésére, a hulladék és az emissziók minimálisra csökkentésére, a termék életciklusának minden szakaszában az anyagok újrahasznosítására, illetve a környezeti behatás tervezés és innováció révén történő csökkentésére.

Ösztönözzük beszállítóinkat az ISO 14001 környezetvédelmi szabvány és az ISO 50001 energiagazdálkodási szabvány (vagy bármely azok helyébe lépő szabvány) szerinti tanúsítás megszerzésére. A beszállítóinktól származó anyagokban várhatóan előforduló összetevőknek meg kell felelniük a kémia anyagokra vonatkozó minden előírásnak, pl.: a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet) és a TSCA (Toxic Substances Control Act - Toxikus anyagok ellenőrzéséről szóló törvény).

Olvassa el a Magna Egészségvédelemmel, munkabiztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos irányelveit.

ESG

Fenntarthatóság és szén-dioxid-mentesítés

A Magna próbál egy fenntartható jövőt biztosítani azáltal, hogy törekszik egy alacsony szén-dioxid kibocsátású ellátási lánc létrehozására, és az ellátási láncban nagyobb átláthatóságra és társadalmi felelősségvállalásra. A Magna beszállítóitól is elvárt, hogy vegyenek részt ebben a vállalásban és segítsenek a láthatóság és a kellő gondosság növelésében az ellátási lánc minden szintjén.

Ez a részvétel összhangban van a Magna prioritásaival és tevekénységével többek között, de nem kizárólagosan az alábbi területeken: szén-dioxid-mentesítés és energiatakarékosság, hulladékminimalizáció, a vízfelhasználás és a vízminőség lerontásának minimalizálása, termőföldvédelem és erdőmegóvás, fajgazdálkodás és biodiverzitás, az őslakosok jogainak tiszteletben tartása, és az erővel történő földfoglalás és/vagy a földről történő törvénytelen kilakoltatás tilalma.

A Magna bátorít minden beszállítót, hogy vegyen részt a szénlábnyoma csökkentésében. Ezen kezdeményezés támogatására a beszállítók kötelesek megosztani a kért információkat a saját és az ellátási láncuk szén-dioxid kibocsátásával kapcsolatban. Ezen információk begyűjtését a Magna közvetlenül, vagy egy a képviseletünkben eljáró harmadik fél végzi. A beszállítók emellett kötelesek válaszolni minden ebben a témában végzett kérdőívre és auditra.

Emellett elvárjuk a beszállítóktól, hogy hozzanak létre egy tervet a széndioxid-kibocsátás csökkentésére és osszák meg a céljaikat és általános stratégiájukat a Magnával. Ezek a programok és tervek biztosítják, hogy közösen haladunk céljaink elérése felé, csökkentjük a kapcsolt kockázatokat és a teljesítjük a részvényesek követelményeit.

Tisztességes
eljárás tevékenységünk közben

Alkalmazottainknak nap mint nap demonstrálniuk kell tisztességes magatartásukat cselekedeteiken keresztül. Elvárjuk tőlük, hogy jelentsék, ha tudomásukra jut olyan helyzet, amikor valaki esetlegesen elmulasztotta betartani etikai normáinkat. Beszállítóinktól ugyanezt várjuk el, ha tudomást szereznek ennek a Kódexnek a megsértéséről.

Reporting_Concerns

Érdekütközés

Alkalmazottainktól elvárjuk, hogy azonnal jelentsék az érdekütközéseket, annak érdekében, hogy üzleti part-nereinkkel a kapcsolatok tisztességen és egészséges üzleti megítélésen alapuljanak. Hasonlóképpen elvár-juk, hogy a beszállító azonnal tájékoztasson bennün-ket, ha családi vagy más szoros személyi viszony áll fenn az olyan üzleti döntést hozó vagy befolyásoló Magna alkalmazottal, amely a beszállító javára válhat.

Olvassa el a Magna érdekütközéssel kapcsolatos irányelveit.

A Magna-információk és -szellemi termékek védelme

Beszállítóként a Magna vagy üzleti partnerei (beleértve a Magna vevőit is) hozzáférést nyújthatnak vagy adhatnak szellemi tulajdonhoz vagy bizalmas vagy személyes információkhoz („Információ”).

A beszállítók kötelesek bizalmasan kezelni a Magnához vagy a Magna vevőihez, alkalmazottaihoz vagy üzletfeleihez tartozó Információt és azokat nem közzétenni, kivéve, ha jogos információs érdek fűződik hozzá egy rendes üzleti célhoz kapcsolódóan és megfelelő titoktartási szerződések vannak érvényben annak megosztása előtt. Ezen túlmenően a Magna beszállítói, azok alkalmazottai és az ő saját beszállítóik kötelesek az Információt a hatályos törvényekkel és a Magnával kötött szerződésekkel összhangban kezelni és feldolgozni.

Protection-of-Personal-Data

Ön tudomásul veszi, hogy megfelelő biztonsági és fizikai biztonsági eljárásokat kell alkalmaznia és betartatnia ezen információkhoz való hozzáférés és azok karbantartása tekintetében, valamint biztosítania kell, hogy:

 • azok legalább egyenértékűek az ilyen típusú információkra vonatkozó ipari szabványokkal; és
 • észszerűen szabályos technikai és szervezeti védelmet nyújtanak az információk véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítésével, elvesztésével, módosításával vagy illetéktelen kiadásával vagy azokhoz való hozzáféréssel szemben.

Ezen túl Önnek tilos a Magna hozzájárulása nélkül ilyen információkat értékesíteni, azokat kiadni, köteles ezen Információkat kizárólag a termékek és/vagy szolgáltatások Magna részére történő biztosításához használni, és a szerződéses kapcsolatunk végén (vagy amennyiben arra a továbbiakban nincs már szükség) azonnal visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni ezen Információkat. További részeltekért nézze meg a Magna vállalattal fennálló szerződésének Kikötéseit és feltételeit, valamint az Ön által esetlegesen aláírt titoktartási szerződést.

Ha tudomására jutott, hogy a Magna, alkalmazottainak, vagy üzletfeleinek (beleértve a vevőinek) bizalmas vagy személyes információi nyilvánosságra kerültek – vagy a Magna szellemi termékhez fűződő jogait megsértették –, akkor azonnal értesítenie kell a Magna ön számára kijelölt elsődleges kapcsolattartóját.

Tisztességes
munkavégzés és jó kapcsolatok

A Magna beszállítójaként kérjük, hogy őrizze meg a jelen Kódexben szereplő becsület és tisztesség értékeit. Konkrétan kiemeljük, hogy e Kódex egyes elemeinek megsértése törvénysértésnek számít a tevékenységünk szerinti joghatóság területén. A Magna nem tolerálja a törvény beszállítói által történő semminemű megsértését.

Reporting_Concerns

Aggályok jelentése és a megtorlás tilalma

Megköveteljük, hogy lépéseket tegyen és gondoskodjon róla, hogy alkalmazottai meg-értsék ezt a Kódexet és betartsák annak előírásait. Elvárjuk, hogy beszállítóink és alkalmazottai azonnal jelentsék, ha (Magna számára történő munkavégzés során) tudo-mást szereznek a törvénynek vagy a jelen Kódexnek akár magának a beszállító, akár a Magna alkalmazottai általi megsértéséről.

A jelentést bármikor leadhatják annak a Magna alkalmazottnak, aki az ön elsődleges kapcsolattartója, a Magna Megfelelőségi csapatának egyik tagjának vagy a Magna bejelentő vonalán, ami a magnahotline.com oldalon érhető el. A Hotline-on történő bejelentés névtelenül is megtehető (ahol az törvényileg engedélyezett).

A körülményektől függően a Magna számos lépést tehet a beszállító által a jelen Kódex be nem tartásával elkövetett mulasztás orvoslására, például felfüggeszti az üzleti kapcsolatot az adott beszállítóval a javító intézkedések megtételéig vagy megszünteti a kapcsolatát az adott beszállítóval.

Kérelmek a Supplier Risk Management-től

Az Ön üzleti tevékenységéről rendszeresen kérhetnek (kérdőív, audit vagy értékelés útján) tájékoztatást (pl. a cég vezetésével, az ellátási lánccal, a munkakörülményekkel és emberi jogokkal, a nyersanyagok felelős beszerzésével, pénzügyi eredményekkel, kiberbiztonsággal stb. kapcsolatos információk) a Magna Supplier Risk Management munkatársai (vagy egy, a nevükben eljáró harmadik fél). Elvárjuk, hogy az ilyen kérésekre azonnal és teljeskörűen válaszoljon. A válaszainak lehet olyan következménye, ami miatt egy a Magna által megadott észszerű határidőn belül végre kell hajtani egy javító intézkedési tervet.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Ütközés egyéb követelményekkel

Amennyiben a jelen dokumentumban bármely követelmény ütközne a Magna Globális Beszállítói követelményeivel vagy a Magna beszállítóira vonatkozó bármely más követelményekkel (pl. az ön és a Magna között fennálló bármely szerződés értelmében), akkor a jelen dokumentum követelményei az irányadók.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • A beszállítók alkalmazottainak ismerniük kell ezt a Kódexet és be kell tartaniuk annak kikötéseit.

 • A beszállítóknak jelenteniük kell, ha tudomást szereznek ennek a Kódexnek vagy a törvénynek a megsértéséről.

 • A beszállítók számára tilos bármelyik olyan alkalmazottal szembeni megtorlás, aki jóhiszeműen megfelelőségi aggodalmának adott hangot.

Amennyiben kérdései merülnek fel a jelen Beszállítói Magatartási és Etikai Kódex előírásaival kapcsolatban, akkor forduljon a Magna elsődleges kapcsolattartójához. Kérdéseit címezheti a Magna etikai és jogi megfelelőség osztályához is.

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: April 3, 2024
Next Review Date: Q2 2027
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com