Kodeks Etyki Zawodowej
dla dostawców

banner-global-reach

Nasz Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców zapewnia ramowe zasady dotyczące sukcesu w ramach współpracy z firmą Magna lub z każdym poddostawcą, z którym pracownik współpracuje, świadcząc usługi dla firmy Magna.

Stanowi integralną część naszego ogólnego stosunku umownego z dostawcą; należy przeczytać go ze zrozumieniem i się stosować się do niego.

Wspieranie uczciwych zachowań
w działalności biznesowej

W firmie Magna wyznaczamy wysokie standardy etyczne dla siebie i naszych dostawców.

Dostawcy, konsultanci, niezależni wykonawcy lub agenci firmy Magna bądź dowolne podmioty zewnętrzne zaangażowane do wykonywania jakichkolwiek działań w naszym imieniu („dostawcy”) muszą zawsze postępować uczciwie, przestrzegając zarówno ducha, jak i litery praw, regulacji i standardów („przepisów”) oraz obowiązujących ich polityk firmy Magna, wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność. Powinni oni również żądać od swych własnych dostawców stosowania się do wymogów określonych w niniejszym Kodeksie.

Wymogi opisane w niniejszym Kodeksie obowiązują dodatkowo oprócz wymogów określonych w każdej umowie i w każdym regulaminie, które mają zastosowanie do relacji dostawcy z firmą Magna.

Choć zasady obowiązujące naszych dostawców są liczne i różnią się w zależności od jurysdykcji, niektóre ważne zasady, których trzeba przestrzegać, obejmują:

Anti-Corruption

Przepisy antymonopolowe i dotyczące ochrony konkurencji

Z zaangażowaniem rywalizujemy z naszymi konkurentami, szanując przy tym zasady wolnej i uczciwej konkurencji. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antymonopolowych i dotyczących ochrony konkurencji; nie mogą angażować się w żadne niewłaściwe działania ograniczające konkurencję. Przykłady takich zakazanych działań obejmują uzgadnianie cen, upustów czy warunków sprzedaży z naszymi konkurentami, wspólne ograniczanie produkcji, podział rynków, przydzielanie klientów, koordynowanie składanych ofert, bojkotowanie klientów i dostawców, zmowy dotyczące wynagrodzeń pracowników czy porozumienia o wzajemnym niezatrudnianiu pracowników firm konkurencyjnych. W niektórych jurysdykcjach już sama wymiana wrażliwych informacji handlowych jest nielegalna.

Proszę zapoznać się z obowiązującą w firmie Magna polityką postępowania antymonopolowego i ochrony konkurencji.

Dostawcy firmy Magna muszą zawsze postępować uczciwie, przestrzegając zarówno ducha, jak i litery praw oraz obowiązujących ich polityk firmy Magna, wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność.

W celu zgłoszenia podejrzeń naruszenia zasad Kodeksu Etyki Zawodowej dla dostawców firmy Magna należy odwiedzić witrynę magnahotline.com

Przepisy antykorupcyjne i zapobiegające łapownictwu

Nasi dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów zakazujących wręczania korzyści majątkowej jakiejkolwiek osobie czy podmiotowi w celu uzyskania niewłaściwej przewagi biznesowej, jak również przepisów wymagających prowadzenia dokładnych ksiąg i rejestrów.

Dostawcy muszą zawsze przestrzegać przepisów antykorupcyjnych i zapobiegających łapownictwu; muszą też być szczególnie ostrożni w trakcie kontaktów z urzędnikami państwowymi.

Niezależnie od określonych przepisów czy ustalonych praktyk biznesowych obowiązujących w określonej jurysdykcji, w której prowadzimy działalność my lub nasi dostawcy, Magna zakazuje przekazywania „płatności ułatwiających” czy „płatności popychających tok sprawy do przodu” (tj. przekazywania niewielkich kwot urzędnikom państwowym niskiego szczebla w celu uzyskania rutynowych świadczeń, do których otrzymania dana osoba czy firma jest uprawniona niezależnie. Przykładem byłoby przekazanie płatności w celu przyspieszenia podłączenia linii telefonicznej czy mediów).

Proszę zapoznać się z polityką firmy Magna dotyczącą przekupstwa i niewłaściwych płatności.

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Prezenty i rozrywka

Oferowanie jakichkolwiek prezentów lub rozrywek pracownikowi Magna w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na decyzję biznesową lub w celu nakłonienia do jej podjęcia (np. zawieranie transakcji z dostawcą lub proponowanie korzystniejszych warunków) jest surowo zabronione. Jeśli dostawca chce przekazać pracownikowi firmy Magna prezent lub zapewnić mu rozrywkę, to muszą one być uzasadnione, okazjonalne i mieć skromną wartość finansową.

Zakazujemy również pracownikom firmy Magna upominania się o prezenty i rozrywkę u dostawców. Jeśli pracownik firmy Magna sugeruje dostawcy zaoferowanie mu prezentu lub rozrywki, taki dostawca powinien to niezwłocznie zgłosić (patrz sekcja „Zgłaszanie problemów” poniżej).

Proszę zapoznać się z polityką firmy Magna dotyczącą prezentów i rozrywki.

Sankcje i przepisy kontroli eksportu

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów kontroli eksportu oraz przepisów dotyczących zakazu lub ograniczenia relacji biznesowych z krajami, podmiotami, osobami lub sektorami rynku objętymi sankcjami.

Proszę zapoznać się z polityką firmy Magna dotyczącą sankcji i embarga na handel.

Sanctions
Sourcing_Reports

Pozyskiwanie materiałów z rejonów konfliktu

Przepisy prawa Stanów Zjednoczonych wymagają od nas jako spółki publicznej, której akcje są notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, śledzenia i ujawniania wykorzystania przez nas minerałów takich jak złoto, cyna, wolfram, tantal lub innych minerałów zdefiniowanych przez Inicjatywę Odpowiedzialnych Minerałów (ang. Responsible Minerals Initiative) pochodzących z pewnych wyznaczonych krajów.

Nasi dostawcy mają obowiązek przekazać na żądanie dane i sprawozdania z wykorzystaniem określonego narzędzia do raportowania i struktury, w żądanej przez nas formie, dotyczące wykorzystania przez nich takich minerałów w ich produktach. Ponadto dostawcy mogą mieć obowiązek zażądać podobnych informacji od swoich dostawców, aby ustalić pochodzenie takich minerałów i przekazać nam takie informacje.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Dostawcy powinni znać przepisy, które ich obowiązują i przestrzegać zarówno ducha, jak i litery takich przepisów.

 • Dostawcy nie mogą działać w zmowie z konkurentami w celu ograniczenia konkurencji.

 • Dostawcom nie wolno oferować łapówek urzędnikom państwowym.

 • Dostawcom nie wolno naruszać sankcji ani przepisów kontroli eksportu.

 • Dostawcy muszą współpracować z firmą Magna w procesie ustalania źródła niektórych wykorzystywanych minerałów.

Wspieranie uczciwych zachowań
w miejscu pracy

Uczciwość, akceptacja oraz bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój to wartości, które bardzo sobie cenimy w firmie Magna i których staramy się przestrzegać w naszych działaniach. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Human_Rights

Poszanowanie etycznych standardów pracy i praw człowieka

Magna ma na celu przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących pracy, zatrudnienia oraz praw człowieka. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Firma Magna zobowiązuje się do etycznego traktowania wszystkich pracowników i przestrzegania standardów pracy i zatrudnienia, które są zgodne z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Od wszystkich dostawców wymagamy stosowania porównywalnych standardów, które uznają nieodłączną godność i szacunek dla wszystkich pracowników.

Proszę zapoznać się z globalnymi standardami pracy firmy Magna.

Zobowiązanie do uczciwych warunków pracy

Nasi dostawcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących standardów zatrudnienia, w tym (bez ograniczeń) stawek minimalnych, świadczeń, nadgodzin, godzin pracy, przerw i czasu wolnego, urlopów oraz wymaganych prawem nieobecności w pracy. Dostawcy są zobowiązani zapewniać bezpieczne i humanitarne warunki pracy, które zapewnią pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Zakaz wykorzystywania pracy przymusowej i pracy dzieci

Naszym dostawcom nie wolno wykorzystywać pracy przymusowej. Każdy sposób zatrudnienia musi być dobrowolny i dobrowolnie wybrany bez uciekania się do form współczesnego niewolnictwa, ograniczeń w przemieszczaniu się lub wolności osobistej, czy też form zniewolenia za długi. Dostawcom nie wolno również korzystać z usług nieletnich pracowników (zgodnie z definicją w stosownym kodeksie pracy lub w deklaracji MOP), chyba że młodzi pracownicy są zatrudnieni w ramach zatwierdzonego przez rząd i dobrowolnego programu szkoleń lub stażu, który przyniesie uczestnikom wyraźne korzyści pod względem edukacyjnym.

Wolność zrzeszania się

Dostawcy powinni również uszanować prawo pracowników do zrzeszania się lub nierzeszania się, uznając, że wszyscy pracownicy mają prawo do dokonywania osobistego wyboru w odniesieniu do kwestii przynależności do związków zakładowych lub rady zakładowej, zgodnie z miejscowymi przepisami prawa.

Nękanie i dyskryminacja

Polityka firmy Magna jest zgodna z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących praw człowieka. Oczekujemy od dostawców wprowadzenia zakazu wszelkich form nękania i dyskryminacji sprzecznych z prawnie chronionymi cechami osobistymi oraz opracowania solidnych procedur szkoleniowych, procedur dotyczących zgłaszania skarg i procedur dotyczących czynności wyjaśniających w celu proaktywnego rozwiązywania i naprawiania tych kwestii.

Uczciwe i niedyskryminujące wynagrodzenie

Podobnie oczekujemy od dostawców zapewnienia pracownikom rozsądnego poziomu życia, który spełnia lub przekracza obowiązujące przepisy dotyczące płacy minimalnej, zdolnego do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przy jednoczesnym stosowaniu uczciwych praktyk wynagradzania, które zapewniają traktowanie wszystkich pracowników bez dyskryminacji. Programy wynagrodzeń powinny opierać się na obiektywnych i konkurencyjnych kryteriach bez względu na cechy osobowe chronione prawem.

Odpowiedzialne wykorzystanie sił bezpieczeństwa

Firma Magna korzysta z usług związanych z bezpieczeństwem w celu ochrony swoich pracowników i mienia. Uznajemy i przestrzegamy obowiązujących standardów MOP i globalnych przepisów dotyczących łańcucha dostaw w zakresie odpowiedzialnego korzystania z personelu związanego z bezpieczeństwem w sposób, który szanuje, promuje i chroni bezpieczeństwo i prawa osobiste pracowników. Wymagamy od naszych dostawców ustanowienia porównywalnych protokołów w celu ochrony nieodłącznych praw pracowników w ramach łańcucha dostaw.

Magna ma na celu przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących praw człowieka. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

W celu zgłoszenia podejrzeń naruszenia zasad Kodeksu Etyki Zawodowej dla dostawców firmy Magna należy odwiedzić witrynę magnahotline.com

Różnorodność i akceptacja

Dzięki zakładom i działalności na całym świecie firma Magna współpracuje z wieloma różnymi ludźmi i kulturami; uznajemy to za przewagę konkurencyjną naszej firmy. Właśnie dlatego oczekujemy, że nasi dostawcy zakażą nękania i dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie, kolor skóry, cechy fizyczne, narodowość lub pochodzenie, różnice językowe, religię, orientację seksualną lub tożsamość płciową, stan rodzinny lub cywilny, niepełnosprawność fizyczną, umysłową lub rozwojową, status społeczno-ekonomiczny, wyznanie, lub jakiekolwiek inne cechy osobowe chronione przez prawo.

Wierzymy, że większa różnorodność dostawców pomaga promować szerszy zakres perspektyw, zapewniając więcej rozwiązań i większy sukces dla całej naszej organizacji. Firma Magna zachęca wszystkich dostawców do przyłączenia się do promowania różnorodności i integracji. Aby wesprzeć te wysiłki, dostawcy będą zobowiązani do udostępnienia wymaganych informacji dotyczących ich programów, inicjatyw i osiągnięć w zakresie różnorodności i integracji. Zbieranie takich informacji będzie dokonywane bezpośrednio przez firmę Magna lub przez osobę trzecią działającą w naszym imieniu. Dostawcy są również zobowiązani do udzielenia odpowiedzi w związku z wszelkimi ankietami lub audytami dotyczącymi tego tematu.

Diversity-and-Inclusion

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Dostawcy muszą respektować prawa swych pracowników. W szczególności muszą unikać wykorzystywania pracy przymusowej i pracy dzieci.

 • Oczekuje się, że dostawcy zakażą nękania oraz dyskryminacji w miejscu pracy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 • Od dostawców oczekuje się wprowadzenia zakazu nękania w miejscu pracy a także zakazu niewłaściwej dyskryminacji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodnych z przepisami procedur mających na celu zaradzenie tym kwestiom.

 • Dostawcy muszą zapewniać swym pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.
Safe_Work

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasi dostawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczą-cych bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje to również obowiązek w zakresie zapewnienia BHP w miejscu pracy – dostępu do środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz wdrożenia procedury postępowania w przypadku urazów wymagających interwencji medycznej. Magna zachęca dostawców do pozyskiwania certyfikatów zgodności z normą ISO 45001 określającą standardy BHP lub dowolną normą, jaka może ją zastąpić.

Odpowiedzialność za środowisko

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą spełniać nawet z nawiązką wymogi nakładane przez obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska, a także zadbają o zminimalizowanie wpływu swych działań na środowisko.

Dostawcy powinni również regularnie oceniać i monitorować ekologiczny wpływ swojej działalności biznesowej , zarządzać wykorzystaniem zasobów (w tym energii i wody) i je ograniczać, minimalizować ilość odpadów i emisji, poddawać materiały recyklingowi na każdym etapie eksploatacji produktu oraz ograniczać wpływ na środowisko poprzez odpowiednie projektowanie przedsięwzięć i wprowadzanie innowacji.

Zachęcamy do uzyskania certyfikatu zgodności z normą środowiskowąISO 14001 i standardem zarządzania energią ISO 50001 lub dowolnymi następującymi po nich normami Substancje, których obecność jest spodziewana w materiałach od naszych dostawców, muszą być zgodne z rozporządzeniami o zawartości chemicznej, t.j. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) oraz ustawą o kontroli substancji toksycznych (TSCA).

Proszę zapoznać się z Polityką firmy Magna dotyczącą bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska.

ESG

Zrównoważony rozwój i dekarbonizacja

Firma Magna dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości poprzez dążenie do rozwoju niskoemisyjnego łańcucha dostaw oraz zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności społecznej w naszym łańcuchu dostaw. Oczekuje się, że dostawcy firmy Magna będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i pomagać w poprawie widoczności i należytej staranności na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

Udział ten ma być dostosowany do priorytetów i działań firmy Magna w obszarach obejmujących między innymi: dekarbonizację i oszczędzanie energii, minimalizację odpadów, minimalizację zużycia wody i minimalizację stopnia degradacji jakości wody, ochronę gruntów i lasów, zarządzanie gatunkami i różnorodność biologiczną, poszanowanie praw rdzennej ludności oraz zakaz przymusowego przejmowania/przejmowania/nielegalnego rugowania z ziemi.

Firma Magna zachęca wszystkich dostawców, by przyczyniać się do zmniejszenia śladu węglowego. Aby wesprzeć tę inicjatywę, dostawcy będą zobowiązani do udostępniania wymaganych danych dotyczących emisji dwutlenku węgla a także danych dotyczących łańcucha dostaw. Zbieranie takich informacji będzie dokonywane bezpośrednio przez firmę Magna lub przez osobę trzecią działającą w naszym imieniu. Dostawcy są również zobowiązani do udzielenia odpowiedzi w związku z wszelkimi ankietami lub audytami dotyczącymi tego tematu.

Oczekuje się również, że dostawcy ustalą sposób na wprowadzenie dekarbonizacji i podzielą się z firmą Magna celami i ogólną strategią. Dzięki tym programom i planom postępowania możemy wspólnie dążyć do naszych celów, zmniejszając związane z nimi ryzyko i spełniając wymagania interesariuszy.

Wspieranie uczciwych zachowań
przez nasze działania

Nasi pracownicy mają obowiązek wykazywać się uczciwością w codziennych działaniach. Wymagamy od nich również reagowania, jeśli dowiedzą się o sytuacji, w której ktoś może nie przestrzegać naszych standardów etyki. Nasi dostawcy mają obowiązek zrobić to samo, jeśli dowiedzą się o naruszeniu niniejszego Kodeksu.

Reporting_Concerns

Konflikty interesów

Aby mieć pewność, że relacje z naszymi partnerami biznesowymi opierają się na uczciwości i rozsądnej ocenie biznesowej, wymagamy od pracowników, by niezwłocznie ujawniali konflikty interesów. Podobnie oczekujemy, że każdy dostawca poinformuje nas niezwłocznie, jeśli ma powiązania rodzinne lub inne bliskie relacje osobiste z pracownikiem firmy Magna podejmującym lub wpływającym na decyzję biznesową, która może być korzystna dla dostawcy.

Proszę zapoznać się z polityką firmy Magna dotyczącą konfliktu interesów.

Ochrona informacji i własności intelektualnej

Firma Magna lub jej partnerzy biznesowi (wliczając klientów firmy Magna) mogą przyznać dostawcy dostęp do własności intelektualnej, informacji poufnych bądź danych osobowych („Informacje”).

Dostawcy muszą zachować poufność i nie mogą ujawniać jakiejkolwiek osobie (w tym innym pracownikom firmy Magna), spółce lub organizacji informacji należących do firmy Magna lub klientów, pracowników lub partnerów biznesowych firmy Magna z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje uzasadniona potrzeba poznania w związku z właściwym celem biznesowym, a przed ujawnieniem zawarto odpowiednie umowy o zachowaniu poufności. Ponadto nasi dostawcy, ich pracownicy i ich dostawcy muszą obsługiwać i przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami zawartymi z firmą Magna.

Protection-of-Personal-Data

Dostawca potwierdza, że w odniesieniu do dostępu do Informacji i korzystania z nich wdroży i utrzyma odpowiednie procedury bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa fizycznego, które:

 • są co najmniej równe standardom obowiązującym w branży w przypadku dostępu do tego typu Informacji; oraz
 • zapewniają odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem Informacji lub dostępem do nich.

Ponadto dostawca nigdy nie będzie sprzedawać takich informacji ani ujawniać ich bez zgody firmy Magna. Dostawca może wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu dostarczania produktów lub świadczenia usług firmie Magna i musi niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć te Informacje po zakończeniu współpracy z nami (lub gdy nie będą one już potrzebne). Więcej szczegółów znajduje się w warunkach umowy nawiązanej pomiędzy firmą Magna a dostawcą oraz w umowie o poufności, jeśli takowa została podpisana przez dostawcę.

Jeśli dostawca dowie się o ujawnieniu informacji poufnych lub danych osobowych należących do firmy Magna, jej pracowników lub partnerów biznesowych (w tym klientów), albo o naruszeniu praw własności intelektualnej firmy Magna, musi niezwłocznie powiadomić o tym główną osobę do kontaktu w firmie Magna.

Wspieranie uczciwych zachowań
przez dobrą komunikację

Dostawców firmy Magna prosimy, by promowali wpisane w niniejszy Kodeks wartości: uczciwość i rzetelność. W szczególności informujemy, że naruszenie niektórych zapisów niniejszego Kodeksu stanowi naruszenie przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcjach, w których działamy. Magna nie toleruje żadnych naruszeń prawa ze strony swych dostawców.

Reporting_Concerns

Zgłaszanie problemów i zakaz stosowania działań odwetowych

Oczekujemy, że dostawca podejmie odpowiednie kroki i dopilnuje, by jego pra-cownicy zrozumieli niniejszy Kodeks i przestrzegali jego zapisów. Oczekujemy, że nasi dostawcy i ich pracownicy będą niezwłocznie reagować w sytuacji, gdy – w ramach pracy na rzecz firmy Magna – dowiedzą się o naruszeniu przepisów prawa lub postanowień niniejszego Kodeksu, którego dopuści się sam dostawca bądź pracownicy firmy Magna.

Sytuację taką można zawsze zgłosić pracownikowi firmy Magna będącemu główną osobą do kontaktu, członkowi zespołu firmy Magna ds. zgodności z przepisami lub poprzez infolinię firmy Magna służącą do zgłaszania, dostępną pod adresem magnahotline.com. Zgłoszenia poprzez infolinię można przekazywać anonimowo (jeżeli jest to prawnie możliwe).

W zależności od okoliczności Magna może podjąć różne działania w ramach reakcji na nieprzestrzeganie przez dostawcę postanowień niniejszego Kodeksu, na przykład zawiesić współpracę z dostawcą do momentu wprowadzenia działań naprawczych lub zakończyć współpracę z takim dostawcą.

Pytania ze strony zespołu ds. zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami

Od czasu do czasu dostawca może zostać poproszony (za pomocą ankiety, audytu lub inspekcji) przez zespół ds. zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami (ang. Supplier Risk Management – VRM) firmy Magna o przedstawienie informacji o swojej firmie (np. informacje dotyczące zarządzania firmą, łańcucha dostaw, warunków pracy i praw człowieka, odpowiedzialnego sposobu pozyskiwania surowców, wyników finansowych, cyberbezpieczeństwa itp.). Wymagamy, by dostawca niezwłocznie i wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania. Odpowiedzi mogą skutkować koniecznością wdrożenia planu działań korygujących w rozsądnym terminie określonym przez firmę Magna.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Konflikt z innymi wymogami

W sytuacji gdy którykolwiek z wymogów zawartych w niniejszym dokumencie stoi w sprzeczności z Globalnymi wymogami dotyczącymi łańcucha dostaw firmy Magna lub jakimikolwiek innymi wymogami nałożonymi na dostawców firmy Magna (np. w ramach umowy nawiązanej pomiędzy dostawcą a firmą Magna), wymogi zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter nadrzędny.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Pracownicy dostawców muszą zapoznać się z niniejszym Kodeksem i przestrzegać jego postanowień.

 • Dostawcy muszą reagować, jeśli dowiedzą się o naruszeniu niniejszego Kodeksu lub prawa.

 • Dostawcom nie wolno stosować działań odwetowych przeciwko żadnemu pracownikowi, który w dobrej wierze zgłosi problem dotyczący zgodności z przepisami.

W razie jakichkolwiek pytań na temat wymogów zawartych w niniejszym Kodeksie Etyki Zawodowej dla dostawców należy zwrócić się do głównej osoby do kontaktu w firmie Magna. Pytania można również przekazać działowi ds. etyki i zgodności z przepisami.

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: April 3, 2024
Next Review Date: Q2, 2027
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com