Kódex správania a etiky
dodávateľov

banner-global-reach

Riadenie integrity
v obchodnej činnosti

V spoločnosti Magna sme stanovili vysoké štandardy pre seba aj pre našich dodávateľov.

Dodávatelia, predajcovia, konzultanti, nezávislí dodávatelia, zástupcovia spoločnosti Magna alebo akákoľvek iná tretia strana, ktorí sa zaviazali vykonávať akúkoľvek činnosť v našom mene („dodávatelia“), musia vždy konať bezúhonne dodržiavaním litery a ducha zákonov, predpisov, noriem (spoločne „právnych predpisov“) a politík a zásad spoločnosti Magna, ktoré sa na nich vzťahujú, a to bez ohľadu na to, kde podnikajú. Aj oni by mali vyžadovať, aby ich dodávatelia dodržiavali požiadavky tohto kódexu.

Požiadavky tohto kódexu dopĺňajú požiadavky uvedené v ostatných dohodách alebo iných zmluvných podmienkach, ktoré sa týkajú vášho vzťahu k spoločnosti Magna.

Aj keď právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na našich dodávateľov, je mnoho a v jednotlivých jurisdikciách sa líšia, medzi dôležité zásady, ktoré sa musia dodržiavať, patria:

Anti-Corruption

Protimonopolné právne predpisy a právne predpisy o hospodárskej súťaži

Pre konkurentov sme ťažký súper, ale vždy pri tom rešpektujeme zásady slobodnej a spravodlivej súťaže. To isté očakávame od našich dodávateľov.

Dodávatelia musia dodržiavať všetky platné protimonopolné zákony a zákony o hospodárskej súťaži a nesmú sa zapojiť do žiadneho konania, ktoré nesprávnym spôsobom obmedzuje hospodársku súťaž. Medzi príklady takýchto zakázaných činností patrí napríklad dohoda s konkurentmi na fixácii cien, zliav či podmienok predaja, obmedzení výroby, rozdelení trhov, koordinácii ponúk, bojkote zákazníkov a dodávateľov, fixácii odmien zamestnancov alebo na tom, že sa navzájom nebudú prijímať svojich zamestnancov. V niektorých jurisdikciách je jednoduchá výmena citlivých informácií nezákonná.

Prečítajte si protimonopolnú politiku a politiku hospodárskej súťaže spoločnosti Magna

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Dodávatelia by mali poznať právne predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú a dodržiavať literu a ducha platných zákonov

 • Dodávatelia nesmú vopred uzatvárať dohody s konkurentmi s cieľom obmedziť hospodársku súťaž

 • Dodávatelia majú prísne zakázané ponúkať úplatky verejným činiteľom

 • Dodávatelia nesmú porušovať právne predpisy týkajúce sa sankcií a kontroly vývozu

 • Dodávatelia musia spolupracovať so spoločnosťou Magna pri identifikácii niektorých použitých materiálov

Dodávatelia spoločnosti Magna musia vždy konať bezúhonne dodržiavaním litery a ducha právnych predpisov a politík a zásad spoločnosti Magna, ktoré sa na nich vzťahujú, a to bez ohľadu na to, kde podnikajú.

Ak chcete nahlásiť podozrenia z porušenia Kódexu správania a etiky dodávateľov spoločnosti Magna, navštívte stránku magnahotline.com

Zákony proti korupcii a úplatkárstvu

Naši dodávatelia musia dodržiavať všetky platné právne predpisy, ktoré zakazujú poskytovať akúkoľvek hodnotu akejkoľvek osobe alebo subjektu na účely získania nevhodnej obchodnej výhody, ako aj právne predpisy, ktoré vyžadujú vedenie presných kníh a záznamov.

Dodávatelia musia vo všetkých prípadoch dodržiavať zákony proti korupcii a úplatkárstvu a pri styku s verejnými činiteľmi musia byť obzvlášť opatrní.

Spoločnosť Magna bez ohľadu na konkrétne právne predpisy alebo zavedené obchodné postupy ktorejkoľvek jurisdikcie, v ktorej pôsobíme my alebo naši dodávatelia, zakazuje uskutočňovanie „platieb za rýchle vybavenie“ alebo „platieb na podplatenie“ (t. j. platieb, ktoré zahŕňajú malé sumy vyplatené verejným činiteľom nízkej úrovne za získanie bežných služieb, na ktoré by inak osoba alebo spoločnosť mali právny nárok. Príkladom by mohla byť platba za urýchlenie telefonického pripojenia alebo pripojenia k infraštruktúre).

Prečítajte si politiku spoločnosti Magna v oblasti úplatkov a nenáležitých platieb

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Dary a zábava

Poskytovanie akéhokoľvek daru alebo ponúk reprezentačného charakteru zamestnancovi spoločnosti Magna s cieľom nevhodne ovplyvniť rozhodovanie v oblasti obchodu (napr. odmeňovanie dodávateľa ďalšími zákazkami, ponúkanie výhodných podmienok) je prísne zakázané. Ak chcete poskytnúť zamestnancovi spoločnosti Magna dar alebo ponuku reprezentačného charakteru, ich hodnota musí byť rozumná, musí sa poskytovať iba príležitostne a musia byť skromné.

Naši zamestnanci zas nesmú od dodávateľov požadovať poskytnutie daru alebo ponuky reprezentačného charakteru. Ak vás zamestnanec spoločnosti Magna požiada o dar alebo ponuku reprezentačného charakteru, mali by ste to okamžite ohlásiť.

Prečítajte si Politiku spoločnosti Magna v oblasti darov a ponúk reprezentačného charakteru

Zákony o sankciách a kontrole vývozu

Očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa kontroly vývozu a všetky právne predpisy, ktoré zakazujú alebo obmedzujú obchodné vzťahy so sankcionovanými krajinami, subjektmi, osobami alebo priemyselnými odvetviami.

Prečítajte si politiku spoločnosti Magna v oblasti sankcií a obchodného embarga

Sanctions
Sourcing_Reports

Získavanie materiálov z konfliktných oblastí

Od nás, ako od verejnej spoločnosti, ktorej akcie sú kótované na burze cenných papierov v Spojených štátoch amerických, sa na základe amerických právnych predpisov požaduje, aby sme sledovali a zverejňovali naše používanie minerálov, ako sú zlato, cín, volfrám a tantal, ktoré pochádzajú z viacerých určených krajín.

Od našich dodávateľov sa vyžaduje, aby na požiadanie pomocou definovaného nástroja a štruktúry na podávanie správ vo forme, ktorú požadujeme, poskytovali údaje a správy týkajúce sa použitia týchto minerálov v ich produktoch. Okrem toho sa od dodávateľov môže vyžadovať, aby požiadali o podobné informácie svojich dodávateľov s cieľom určiť pôvod týchto materiálov a aby nám poskytli svoje zistenia.

Riadenie integrity
na našom pracovisku

Spravodlivosť, inkluzívnosť, bezpečnosť a trvalá udržateľnosť sú hodnoty, ktoré si v spoločnosti Magna vážime a ktoré sa snažíme v našich prevádzkach dosiahnuť. To isté očakávame od našich dodávateľov.

Human_Rights

Rešpektovanie ľudských práv

Spoločnosť Magna sa snaží dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa práce, zamestnanosti a ľudských práv a rovnaký záväzok požadujeme aj od našich dodávateľov.

Naši dodávatelia preto musia dodržiavať miestne právne predpisy o minimálnych mzdách, benefitoch, nadčase, pracovnom čase a pracovných podmienkach.

Naši dodávatelia nesmú nikdy používať nútenú alebo povinnú prácu. Dodávatelia nesmú využívať detskú prácu definovanú v miestnych pracovných právnych predpisoch, pokiaľ nie je súčasťou schváleného vládneho programu odbornej alebo učňovskej prípravy, ktorý jeho účastníkom jasne prináša úžitok.

Dodávatelia by mali rešpektovať aj možnosť zamestnancov združovať sa a ich rozhodnutia týkajúce sa odborov a pracovných rád v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Spoločnosť Magna sa snaží dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa ľudských práv a rovnaký záväzok požadujeme aj od našich dodávateľov.

Ak chcete nahlásiť podozrenia z porušenia Kódexu správania a etiky dodávateľov spoločnosti Magna, navštívte stránku magnahotline.com

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Dodávatelia musia rešpektovať práva svojich zamestnancov. Musia sa vyhýbať najmä využívaniu nútenej a detskej práce.

 • Očakáva sa, že dodávatelia zakážu obťažovanie na pracovisku, ako aj neprístojnú diskrimináciu.

 • Dodávatelia musia udržiavať bezpečné a zdravé pracovisko pre svojich zamestnancov.

 • Očakávame, že dodávatelia budú dodržiavať právne predpisy týkajúce sa životného prostredia a pravidelne monitorovať svoj vplyv na životné prostredie.

Rôznorodosť a inklúzia

Sme presvedčení, že rôznorodosť je zdrojom sily. Preto od našich dodávateľov očakávame, že zakážu obťažovanie na pracovisku a diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia či iných osobných vlastností, ktorých diskriminácia by bola protizákonná.

Diversity-and-Inclusion
Safe_Work

Zdravie a bezpečnosť

Od našich dodávateľov sa vyžaduje dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti. Patrí sem aj povinnosť udržiavať bezpečné a zdravé pracovisko s prístupom k osobným ochranným prostriedkom pre zamestnancov a mať postup na riešenie zranení, ktoré si vyžadujú lekárske ošetrenie. Spoločnosť Magna odporúča dodávateľom dosiahnutie certifikácie ISO 45001 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo akejkoľvek následnej normy.

Environmentálna udržateľnosť

Zaviazali sme sa k environmentálnej zodpovednosti. Očakávame, že naši dodávatelia splnia alebo prekročia rámec dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia a budú sa snažiť minimalizovať vplyv svojich operácií na životné prostredie.

Dodávatelia by sa tiež mali usilovať o pravidelné vyhodnocovanie a monitorovanie dosahu svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie, riadenie a zníženie spotreby energie a iných zdrojov, minimalizáciu odpadu a emisií, recykláciu materiálov v každom štádiu životného cyklu výrobkov, skladovanie nebezpečných a horľavých materiálov bezpečným a zákonným spôsobom a znižovanie vplyvu na životné prostredie prostredníctvom návrhov a inovácií.

Podporujeme certifikáciu podľa environmentálnych noriem ISO 14001 alebo akýchkoľvek následných noriem a odporúčame našim dodávateľom, aby vypracovali plán na dosiahnutie tohto štatútu certifikácie. Rovnako odporúčame našim dodávateľom, aby minimalizovali spotrebu vody a energie a zamerali sa na certifikáciu podľa normy ISO 50001. Materiály od našich dodávateľov musia byť v súlade s nariadením REACH (registrácia, evaluácia, autorizácia a obmedzenie používania chemických látok).

Prečítajte si Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia spoločnosti Magna

ESG

Riadenie integrity
naším konaním

Naši zamestnanci sú povinní každý deň preukázať svoju integritu prostredníctvom svojich činností. Rovnako sa od nich požaduje, aby v prípade, že sa dozvedia, že niekto nedodržal naše etické štandardy, túto okolnosť nahlásili. Naši dodávatelia sú povinní konať rovnako v prípade, že sa dozvedia o porušení tohto kódexu.

Reporting_Concerns

Konflikty záujmov

Aby sme zabezpečili, že vzťahy s našimi obchodnými partnermi budú založené na integrite a správnom obchodnom úsudku, požadujeme, aby naši zamestnanci okamžite zverejnili konflikty záujmov. Podobne očakávame, že každý dodávateľ nás bude promptne informovať o prípadnom rodinnom alebo blízkom osobnom vzťahu so zamestnancom spoločnosti Magna, ktorý má právomoc rozhodovať alebo má vplyv na obchodné rozhodnutia, z ktorých môže mať dodávateľ prospech.

Prečítajte si politiku spoločnosti Magna v oblasti konfliktov záujmov

Ochrana informácií a duševného vlastníctva

Ako dodávateľ vám môže spoločnosť Magna alebo jej obchodní partneri poskytnúť alebo umožniť prístup k duševnému vlastníctvu alebo dôverným či osobným informáciám („informácie“). Potvrdzujete, že budete dodržiavať a vyžadovať príslušné procesy zabezpečenia a fyzickej bezpečnosti s súvislosti s prístupom a správou takýchto informácií, ktoré sú:

 • prinajmenšom zodpovedajúce priemyselným štandardom pre tieto typy informácií a
 • poskytujú primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré bránia ich náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k nim.

Okrem toho takého informácie nikdy nepredáte, nikdy ich nezverejníte bez súhlasu spoločnosti Magna, zaistíte, aby sa informácie používali iba na účely poskytovania produktov alebo služieb spoločnosti Magna a na konci nášho vzťahu (keď už nebudú potrebné) ich okamžite vrátite alebo zničíte. Viac informácií nájdete v podmienkach vašej zmluvy so spoločnosťou Magna a v dohode o zachovaní mlčanlivosti, ktorú ste podpísali.

Ak sa dozviete, že došlo k zverejneniu dôverných alebo osobných informácií spoločnosti Magna, jej zamestnancov alebo obchodných partnerov alebo k porušeniu duševného vlastníctva spoločnosti Magna, musíte to bezodkladne oznámiť primárnej kontaktnej osobe v spoločnosti Magna.

Protection-of-Personal-Data

Riadenie integrity
dobrou komunikáciou

Ako dodávateľa spoločnosti Magna vás žiadame, aby ste dodržiavali hodnoty poctivosti a integrity, ktoré sú zakotvené v tomto kódexe. Osobitne upozorňujeme na to, že porušenie niektorých prvkov tohto kódexu predstavuje porušenie právnych predpisov v jurisdikciách, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť Magna netoleruje porušenia právnych predpisov jej dodávateľmi.

Reporting_Concerns

Nahlasovanie obáv a ochrana pred uplatnením odvetných opatrení

Požadujeme, aby ste podnikli kroky a zabezpečili, aby vaši zamestnanci porozumeli tomuto kódexu a splnili jeho požiadavky. Očakávame, že naši dodávatelia a zamestnanci okamžite nahlásia, ak sa dozvedia o porušení právnych predpisov alebo tohto kódexu (pri práci vykonávanej pre spoločnosť Magna), a to buď samotným dodávateľom, alebo zamestnancami spoločnosti Magna.

Príslušnú udalosť môžete vždy nahlásiť zamestnancovi spoločnosti Magna, ktorý je vaším primárnym kontaktom, členovi tímu spoločnosti Magna pre právny súlad, ktorého kontaktné údaje nájdete na lokalite magna.com, alebo prostredníctvom ohlasovacej linky spoločnosti Magna, ktorá je k dispozícii na stránke magnahotline.com. Správy na túto linku je možné vo väčšine krajín oznámiť anonymne.

V závislosti od daných okolností môže spoločnosť Magna vykonať celý rad opatrení na nápravu nedodržania zásad tohto kódu zo strany dodávateľa, napríklad pozastavením obchodovania s dodávateľom až do vykonania nápravných opatrení alebo ukončením vzťahu s dodávateľom.

Žiadosti od tímu Vendor Risk Management

Príležitostne sa na vás môže obrátiť tím spoločnosti Magna Vendor Risk Management (VRM) a požiadať vás o informácie o vašej spoločnosti. Vyžadujeme, aby ste na tieto žiadosti dostatočne a včas odpovedali.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Konflikt s inými požiadavkami

V prípade, že akákoľvek požiadavka v tomto dokumente je v rozpore s požiadavkami stanovenými v dokumente Globálne požiadavky na dodávateľský reťazec spoločnosti Magna alebo s inými požiadavkami na dodávateľov spoločnosti Magna (napr. v akejkoľvek dohode uzatvorenej medzi vami a spoločnosťou Magna), prednosť majú požiadavky stanovené v tomto dokumente.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Zamestnanci dodávateľov musia byť oboznámení s týmto kódexom a musia dodržiavať jeho podmienky.

 • Dodávatelia musia nahlásiť, ak sa dozvedia o prípade porušenia tohto kódexu alebo právnych predpisov.

 • Dodávatelia nesmú prijať odvetné opatrenia proti žiadnemu zamestnancovi, ktorý v dobrej viere prednesie obavy týkajúce sa dodržiavania predpisov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa požiadaviek stanovených v tomto Kódexe správania a etiky dodávateľov, mali by ste sa obrátiť na svoj primárny kontakt v spoločnosti Magna. So svojimi otázkami sa môžete obrátiť aj na oddelenie etiky a právneho súladu

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: June 4, 2020
Next Review Date: January 1, 2023
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com