Pravila o obnašanju in etika
družbe Magna za dobavitelje

banner-global-reach

Pravila o obnašanju in etika družbe Magna za dobavitelje zagotavlja okvir za uspeh pri poslovanju z družbo Magna ali s poddobavitelji, s katerimi poslujete, ko delate za družbo Magna.

Oblikuje sestavni del našega splošnega pogodbenega razmerja z vami in pomembno je, da ga razumete in ga upoštevate.

Spodbujanje integritete
pri poslovanju

V družbi Magna zase in za svoje dobavitelje postavljamo visoke etične standarde.

Dobavitelji, svetovalci, neodvisni izvajalci, zastopniki ali katera koli druga tretja stranka družbe Magna, ki se ukvarja z izvajanjem kakršnih koli ukrepov v našem imenu (»dobavitelji«), morajo vedno ravnati z integriteto, tako da upoštevajo črko in namen zakonov, predpisov, standardov (skupaj, »zakoni«) in politike družbe Magna, ki veljajo zanje, kjer koli poslujejo. Prav tako morajo tudi od svojih dobaviteljev zahtevati, da spoštujejo zahteve teh pravil.

Zahteve teh pravil so dodatek k zahtevam, ki jih vsebujejo sporazumi ali drug sklop pogojev, ki veljajo za vaš odnos z družbo Magna.

Medtem ko je zakonov, ki veljajo za naše dobavitelje, veliko in se razlikujejo glede na pristojnost, nekateri pomembni principi, ki jih je treba upoštevati, vključujejo:

Anti-Corruption

Protimonopolno in konkurenčno pravo

Na trgu nastopamo odločno in pošteno ter ob tem podpiramo svobodno in pošteno konkurenčno okolje. Enako pričakujemo od svojih dobaviteljev.

Dobavitelji morajo upoštevati vse veljavne protimonopolne in konkurenčne zakone ter ne smejo izvajati nobenih dejanj, ki neustrezno zmanjšuje konkurenco. Primeri takšnih prepovedanih dejanj vključujejo dogovor s konkurenti glede določanja cen, določanja popustov ali prodajnih pogojev, omejitve proizvodnje, razdelitve trgov, dodelitve strank, usklajevanja ponudbenih dejavnosti, bojkota strank in dobaviteljev, določanja nadomestila za zaposlene ali glede tega, da se vzdržijo zaposlovanja zaposlenih od konkurenta. V nekaterih jurisdikcijah je nezakonita že zgolj izmenjava občutljivih poslovnih informacij.

Preberite politiko o protimonopolnem in konkurenčnem pravu družbe Magna

Dobavitelji družbe Magna morajo vedno ravnati z integriteto, tako da upoštevajo črko in namen zakonov in politik družbe Magna, ki veljajo zanje, kjer koli poslujejo.

Za prijavo domnevnih kršitev pravil o obnašanju in etike družbe Magna za dobavitelje obiščite spletno stran magnahotline.com

Zakoni proti korupciji in podkupovanju

Naši dobavitelji morajo upoštevati vse veljavne zakone, ki prepovedujejo dajanje kakršnih koli vrednih stvari kateri koli osebi ali subjektu, za namene pridobitve neprimerne poslovne prednosti, ter zakone, ki zahtevajo vodenje natančnih knjig in evidenc.

Dobavitelji morajo upoštevati zakone proti korupciji in podkupovanju v vseh primerih, zlasti pa morajo biti previdni pri sodelovanju z vladnimi uradniki.

Ne glede na posebne zakone ali ustaljeno poslovno prakso katere koli posebne pristojnosti, v kateri poslujemo mi ali naši dobavitelji, družba Magna prepoveduje izvajanje »olajševalnih plačil« ali »plačil za podmazovanje« (tj. plačil, ki vključujejo majhne zneske za vladne uradnike na nižji ravni za pridobitev rednih storitev, do katerih bi podjetje sicer bilo upravičeno. Primer bi bil plačilo za hitrejšo povezavo telefona ali napeljave).

Preberite politiko o podkupovanju in neprimernih plačilih družbe Magna

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Darila in razvedrilo

Vsako darilo ali razvedrilo, ponujeno zaposlenemu v družbi Magna, za namene spodbujanja ali neupravičenega vpliva na poslovno odločitev (npr. oddaja posla dobavitelju, ponujanje bolj ugodnih pogojev), je strogo prepovedano. Če želite zaposlenemu v družbi Magna ponuditi darilo ali razvedrilo, mora to biti razumno, podarjeno le občasno in skromne vrednosti.

Prav tako zaposlenim v družbi Magna prepovedujemo prevzem daril in razvedrila od dobaviteljev. Če vam zaposleni v družbi Magna ponudi darilo ali razvedrilo, morate to nemudoma prijaviti (glejte »Prijavljanje pomislekov« spodaj).

Preberite politiko o darilih in razvedrilu družbe Magna

Zakoni o sankcijah in nadzoru izvoza

Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji upoštevali vse veljavne zakone o nadzoru izvoza ter zakone, ki prepovedujejo ali omejujejo poslovne odnose s sankcioniranimi državami, subjekti, osebami ali industrijskimi sektorji.

Preberite politiko o sankcijah in trgovinskem embargu družbe Magna

Sanctions
Sourcing_Reports

Pridobivanje materialov iz konfliktnih področij

Kot javno podjetje, katerega delnice kotirajo na borzi v Združenih državah Amerike, ameriško pravo od nas zahteva, da spremljamo in razkrivamo svojo uporabo mineralov, kot so zlato, kositer, volfram in tantal ali drugi razširjeni minerali, ki so definirani v pobudi za odgovorno pridobivanje mineralov, ki izvirajo iz številnih določenih držav.

Na zahtevo morajo naši dobavitelji predložiti podatke in poročila z uporabo določenega orodja in strukture poročanja v obliki, ki jo zahtevamo, o njihovi uporabi takšnih mineralov v svojih izdelkih. Poleg tega lahko od dobaviteljev zahtevamo, da zahtevajo podobne podatke od svojih dobaviteljev s čimer ugotovijo izvor takšnih mineralov in nam svoje ugotovitve predložijo.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Dobavitelji morajo poznati zakone, ki veljajo zanje, in upoštevati črko in namen takšnih zakonov.

 • Dobavitelji ne smejo sodelovati s konkurenti za namene omejevanja konkurence.

 • Dobaviteljem je strogo prepovedano ponujati podkupnine vladnim uradnikom.

 • Dobavitelji ne smejo kršiti zakonov o sankcijah in nadzoru izvoza.

 • Dobavitelji morajo sodelovati z družbo Magna pri ugotavljanju vira nekaterih uporabljenih mineralov.

Spodbujanje integritete
na delovnem mesta

Pravičnost, vključenost, varnost in trajnost so vrednote, ki jih v družbi Magna spoštujemo in ki si jih prizadevamo doseči v svojih operacijah. Enako pričakujemo od svojih dobaviteljev.

Human_Rights

Spoštovanje etičnih standardov dela in človekovih pravic

V družbi Magna smo zavezani, da upoštevamo vso veljavno zakonodajo na področju dela, zaposlitve in človekovih pravic, in enako zahtevamo od naših dobaviteljev.

Družba Magna je zavezana etičnemu ravnanju z vsemi delavci in upoštevamo delovne in zaposlitvene standarde, ki so skladni s Temeljnimi konvencijami Mednarodne organizacije za delo (MOD) in Splošno deklaracijo o človekovih pravicah Organizacije združenih narodov (OZN). Vsi dobavitelji morajo imeti skladne standarde, s katerimi prepoznavajo prirojeno dostojanstvo in spoštujejo vse delavce.

Preberite globalne standarde za delo družbe Magna

Zavezanost poštenim delovnim pogojem

Naši dobavitelji morajo upoštevati ustrezno zakonodajo o standardih zaposlovanja, vključno z (brez omejevanja) zakoni o minimalni plači, ugodnostih, nadurnem delu, delovnem času, premorih in prostih urah ter dopustu ter pravno zahtevani odsotnosti. Dobavitelji morajo zagotoviti varne in humane delovne pogoje, ki delavcem zagotavljajo ustrezno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

Prepoved uporabe sile in otroške delovne sile

Naši dobavitelji nikoli ne smejo uporabljati prisilnega ali obveznega dela. Vsako delovno razmerje mora biti prostovoljno in svobodno izbrano brez oblik sodobnega suženjstva, omejitev prostega gibanja ali osebnih svoboščin ali oblik suženjstva zaradi dolga.

Dobaviteljem je prav tako prepovedana uporaba mladoletne delovne sile, kot jo določa ustrezna zakonodaja in smernice MOD, razen so mladi delavci zaposleni kot del sporazumnega usposabljanja ali programa pripravništva, ki ga je odobrila vlada in udeležencem očitno koristi kot izobrazba.

Svoboda združevanja

Dobavitelji morajo prav tako spoštovati svobodo združevanja in/ali pravico nezdruževanja, s katero prepoznavajo, da imajo vsi delavci pravico do osebne izbire zaposlenih v zvezi z vprašanjem združevanja in zbiranja, vključno, ali se želijo združevati s sindikati ali delovnimi sveti, skladno z lokalnimi zakoni.

Nadlegovanje in diskriminacija

Politika družbe Magna je skladna z zahtevami ustrezne zakonodaje o človekovih pravicah. Pričakujemo da dobavitelji prepovejo vse oblike nadlegovanja in diskriminacije, ki so v nasprotju s pravno zaščitenimi osebnimi lastnostmi, ter da razvije robustno izobraževanje ter postopke za pritožbe in preiskave, da proaktivno naslovi in rešuje te težave.

Pravični in nediskriminatorno nadomestila

Podobno pričakujemo, da dobavitelji zaposlenim zagotavljajo razumen življenjski standard, ki ustreza ali je boljši od ustrezne zakonodaje o minimalni plači, lahko izpolnjuje osnovne življenjske potrebe, hkrati pa uporabljajo poštene prakse nadomestila, ki zagotavljajo nediskriminatorno obravnavo vseh zaposlenih. Programi nadomestila morajo biti osnovani na objektivnih in konkurenčnih kriterijih, ne glede na osebne lastnosti, zaščitene z zakonodajo.

Odgovorna uporaba varnostnega osebja

Družba Magna uporablja varnostne storitve za zaščito svojih ljudi in lastnine. Prepoznavamo in upoštevamo ustrezne standarde MOD in zakone o globalnih dobavnih verigah pri odgovorni uporabi varnostnega osebja na način, ki spoštuje, spodbuja in zaščiti varnost in osebne pravice delavcev. Naši dobavitelji morajo vzpostaviti primerljive protokole, da zaščitijo prirojene pravice delavcev v dobavni verigi.

Družba Magna je zavezana spoštovanju vseh veljavnih zakonov o človekovih pravicah, in to zahtevamo tudi od svojih dobaviteljev.

Za prijavo domnevnih kršitev pravil o obnašanju in etike družbe Magna za dobavitelje obiščite spletno stran magnahotline.com

Raznolikost in vključenost

Družba Magna sodeluje z raznolikimi ljudmi in kulturami, saj ima obrate in opravlja dejavnosti po vsem svetu, in to prepoznavamo kot konkurenčno prednost za našo družbo. Zato pričakujemo, da bodo naši dobavitelji prepovedali nadlegovanje in diskriminacijo na delovnem mestu na podlagi starosti, spola, rase, etničnega porekla, barve, fizičnih lastnosti, nacionalnosti ali nacionalnega izvora, jezikovnih razlik vere, spolne usmerjenosti ali spolne identitete, družine ali zakonskega stana, fizične, duševne ali razvojne invalidnosti, socioekonomskega statusa ali katere koli druge osebne lastnosti, zaščitene z zakonom.

Verjamemo, da večja raznolikost dobaviteljev spodbuja širši nabor perspektiv, spodbuja več rešitev in večji uspeh za celotno organizacijo. Družba Magna spodbuja vse dobavitelje, da sodelujejo pri spodbujanju raznolikosti in vključevanja. Dobavitelji morajo pri spodbujanju tega deliti zahtevane informacije, ki so relevantne za njihove programe, iniciative in dosežke za raznolikost in vključevanje. Družba Magna ali tretja stranka v imenu družbe Magna neposredno sama zbira take informacije. Dobavitelji se morajo tudi odzivati na ankete in preglede na to temo.

Diversity-and-Inclusion

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Dobavitelji morajo spoštovati pravice svojih zaposlenih. Zlasti se morajo izogibati uporabi prisilnega in otroškega dela.

 • Pričakujemo, da bodo dobavitelji prepovedali nadlegovanje in diskriminacijo na delovnem mestu.

 • Dobavitelji morajo vzdrževati varno in zdravo delovno mesto za svoje zaposlene.

 • Pričakujemo, da bodo dobavitelji upoštevali okoljske zakone in redno spremljali svoj vpliv na okolje.
Safe_Work

Zdravje in varnost

Naši dobavitelji morajo upoštevati vse veljavne zakone o zdravju in varnosti. To vključuje dolžnost vzdrževanja varnega in zdravega delovnega mesta z dostopom do osebne zaščitne opreme za zaposlene in postopek za obravnavo poškodb, ki zahtevajo medicinsko zdravljenje. Družba Magna spodbuja dobavitelje, da pridobijo certifikate v skladu standardi ISO 45001 o zdravju in varnosti pri delu, ali katerimi koli nasledniki teh standardov.

Okoljska odgovornost

Zavzemamo se za okoljsko odgovornost. Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da bodo izpolnili ali presegli veljavne okoljske zakone in uredbe ter se zavezali čim večjemu zmanjševanju vpliva svojih operacij na okolje.

Prav tako morajo dobavitelji redno ocenjevati in spremljati okoljske vplive svojih poslovnih dejavnosti, upravljati in zmanjšati rabo virov (vključno z energijo in vodo), zmanjšati odpadke in emisije, reciklirati materiale v vsaki fazi življenjskega cikla izdelka ter za zmanjševati vpliv na okolje z dizajnom in inovacijami.

Spodbujamo certificiranje okoljskih standardov ISO 14001 in standardov za upravljanje z energijo ISO 50001 (ali katerih koli naslednikov teh standardov) in spodbujamo naše dobavitelje. Snovi, za katere pričakujemo, da bodo prisotne v materialih naših dobaviteljev morajo biti skladni z vsemi kemijskimi zahtevami, t. j. uredbo REACH (registracija, ocena, odobritev in omejitev kemikalij) in zakonom o nadzoru nad strupenimi snovmi (TSCA).

Preberite politiko o zdravju, varnosti in okolju družbe Magna

ESG

Trajnost in razogljičenje

Družba Magna se zavzema za zagotavljanje trajnostne prihodnosti z razvojem nizkoogljične dobavne verige ter zagotavljanjem transparentnosti in družbene odgovornosti v naši dobavni verigi. Dobavitelji družbe Magna morajo pri tem sodelovati in pomagati pri izboljševanju vidljivosti in skrbnosti na vseh ravneh dobavne verige.

To sodelovanje je treba uskladiti s prednostmi in dejavnostmi družbe Magna na področjih, ki vključujejo, a niso omejene na: razogljičenje in varčevanje z energijo, minimiranje odpadkov, minimiranje porabe vode in degradacije kakovosti vode, zaščito okolja in ohranjanje gozdov, upravljanje z vrstami in biološko raznovrstnostjo, spoštovanje pravic domorodcev in prepoved prisilne zaplembe ali nezakonit izgon z zemlje.

Družba Magna spodbuja vse dobavitelje, da sodelujejo pri zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa. Dobavitelji morajo za podpiranje te iniciative deliti zahtevane podatke, ki so relevantni za njihove emisije ogljika, in podatke o dobavnih verigah. Družba Magna sama neposredno zbira te podatke ali pa jih zbira tretja stranka, ki deluje v našem imenu. Dobavitelji se morajo tudi odzivati na ankete in preglede na to temo.

Od dobaviteljev se tudi pričakuje, da vzpostavijo drsno pot za razogljičenje in z družbo Magna delijo svoje cilje in splošne strategije. Ti programi in načrti zagotavljajo, da skupaj napredujemo proti ciljem, zmanjšujemo povezana tveganja in izpolnjujemo zahteve deležnikov.

Spodbujanje integritete
z našimi dejanji

Naši zaposleni morajo vsakodnevno dokazovati svojo integriteto s svojimi dejanji. Prav tako od njih zahtevamo, da spregovorijo, če ugotovijo, da je prišlo do situacije, v kateri morda kdo ni spoštoval naših etičnih standardov. Od svojih dobaviteljev zahtevamo enako, če izvedo za kršitev teh pravil.

Reporting_Concerns

Navzkrižja interesov

Za zagotovitev, da odnosi s poslovnimi partnerji temeljijo na integriteti in razumni poslovni presoji, od naših zaposlenih zahtevamo, da nemudoma razkrijejo navzkrižja interesov. Prav tako od vsakega dobavitelja pričakujemo, da nas bo nemudoma obvestil, če ima družinske ali tesne osebne odnose z zaposlenim v družbi Magna, ki sprejema ali vpliva na poslovno odločitev, ki bi lahko koristila dobavitelju.

Preberite si politiko o navzkrižju interesov družbe Magna

Varstvo informacij in intelektualne lastnine družbe Magna

Kot dobavitelju vam lahko družba Magna (vključno s strankami družbe »Magna«) ali njeni poslovni partnerji zagotovijo ali ponudijo dostop do intelektualne lastnine ter zaupnih ali osebnih podatkov (»informacije«).

Dobavitelji mora zaupno hraniti zaupnost in ne smejo kateri koli osebi (vključno drugim zaposlenim družbe Magna), družbi ali organizaciji razkriti informacij, ki pripadajo družbi Magna ali strankam, zaposlenim ali poslovnim partnerjem družbe Magna, razen če: obstaja legitimna »potreba po informaciji« v povezavi z ustreznim poslovnim namenom in obstajajo ustreznimi sporazumi o zaupnosti, preden se izda informacija. Naši dobavitelji, njihovi zaposleni in njihovi dobavitelji morajo obravnavati in obdelovati informacije skladno z ustrezno zakonodajo in pogodbenimi sporazumi z družbo Magna.

Protection-of-Personal-Data

Potrjujete potrebo po vzdrževanju in izvajanju ustreznih varnostnih in fizičnih zaščitnih postopkov v zvezi z dostopom in vzdrževanjem takih informacij in zagotavljate, da:

 • so vsaj enakovredni industrijskim standardom za tovrstne informacije; in
 • zagotavljajo primerno ustrezne tehnične in organizacijske zaščite pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do informacij.

Poleg tega takšnih informacij nikoli ne smete prodajati, razkrivati brez soglasja družbe Magna, informacije smete uporabiti le za zagotavljanje izdelkov in/ali storitev družbi Magna ter jih boste takoj vrnili ali uničili na koncu našega razmerja (ali če jih ne potrebujete več). Za več podrobnosti si oglejte Pogoje pogodbe z družbo Magna in katero koli pogodbo o nerazkritju, ki ste jo morda podpisali.

Če ugotovite, da so bili razkriti zaupni ali osebni podatki družbe Magna, njenih zaposlenih ali poslovnih partnerjev (vključno s strankami), ali da so bile kršene pravice intelektualne lastnine družbe Magna, morate o tem takoj obvestiti svojo primarno kontaktno osebo v družbi Magna.

Spodbujanje integritete
z dobro komunikacijo

Kot dobavitelja družbe Magna vas prosimo, da upoštevate vrednote poštenosti in integritete teh pravil. Zlasti poudarjamo, da je kršitev določenih elementov teh pravil kršitev zakona v pristojnosti, v katerih delujemo. Družba Magna ne dopušča kršitev zakona s strani svojih dobaviteljev.

Reporting_Concerns

Poročanje o pomislekih in prepoved povračilnih ukrepov

Od vas zahtevamo, da sprejmete ukrepe in zagotovite, da vaši zaposleni razumejo ta pravila in izpolnjujejo njihove zahteve. Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in njihovi zaposleni takoj spregovorili, če bodo izvedeli za kršitev zakona ali teh pravil (ko delajo za družbo Magna) bodisi s strani dobavitelja bodisi s strani zaposlenih družbe Magna.

Prijavo lahko vedno pošljete zaposlenemu družbe Magna, ki je vaša primarna kontaktna oseba in član ekipe za skladnost družbe Magna, prav tako pa lahko uporabite linijo poročanja družbe Magna, ki je na voljo na spletni strani magnahotline.com. Prijave na to linijo se v večini držav pošiljajo anonimno (če je zakonsko dovoljeno).

V primeru, da dobavitelj ne ravna v skladu s temi pravili, lahko družba Magna, odvisno od okoliščin, sprejme vrsto sanacijskih ukrepov, na primer začasno prekine poslovanje z dobaviteljem, dokler ta ne izvede korektivnih ukrepov, ali pa prekine razmerje z dobaviteljem.

Zahteve oddelka Supplier Risk Management

Občasno vas bo ekipa iz oddelka Supplier Risk Management (VRM) družbe Magna (ali tretja stranka v imenu družbe) prosila za informacije (prek ankete, pregleda ali revizije) o vašem poslovanju, (npr. informacije o upravi družbe, dobavnih verigah, delovnih razmerah in človekovih pravicah, odgovorno pridobivanje surovin, finančnih rezultatih, kibernetski varnosti itd.). Prosimo vas, da na takšne prošnje odgovorite takoj in v celoti. Zaradi vaših odzivov boste morda morali uvesti popravljalni akcijski načrt, ki ga boste morali izvesti v razumnem roku, ki ga določi družba Magna.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Konflikt z drugimi zahtevami

V primeru, da je katera koli zahteva v tem dokumentu v nasprotju z zahtevami globalne dobavne verige družbe Magna ali kakršnimi koli drugimi zahtevami dobaviteljev družbe Magna (npr. po kakršnem koli sporazumu med vami in družbo Magna), veljajo zahteve tega dokumenta.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Zaposleni pri dobaviteljih morajo biti seznanjeni s temi pravili in izpolnjevati njihove pogoje.

 • Dobavitelji morajo spregovoriti, če izvedo za kršitev teh pravil ali zakona.

 • Dobaviteljem je prepovedano izvajanje povračilnih ukrepov za katerega koli zaposlenega, ki je v dobri veri sporočil svoje pomisleke glede skladnosti.

Če imate kakršna koli vprašanja o zahtevah teh pravili o obnašanju in etiki družbe Magna za dobavitelje, se obrnite na primarno kontaktno osebo v družbi Magna. Svoja vprašanja lahko prav tako zastavite oddelku za etiko in skladnost z zakonodajo družbe Magna.

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: April 3, 2024
Next Review Date: Q2, 2027
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com