Tedarikçi Etik ve Davranış Kuralları

banner-global-reach

Tedarikçi Etik ve Davranış Kurallarımız, Magna ile veya Magna’ya hizmet verirken iş yaptığınız herhangi bir alt tedarikçi ile olan ilişkilerinizde başarı için bir çerçeve sağlar.

Sizinle sözleşmeden doğan ilişkimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve bu kuralları anlayıp bunlara uymanız büyük önem taşır.

İş İlişkilerinde Dürüstlüğü
ve Bütünlüğü Sağlama

Magna’da, kendimiz ve tedarikçilerimiz için yüksek standartlar belirliyoruz.

Magna’nın tedarikçileri, danışmanları, bağımsız yüklenicileri, temsilcileri veya bizim adımıza hareket etme sorumluluğu bulunan herhangi bir üçüncü taraf („tedarikçiler“); yasalar, yönetmelikler, standartlar (birlikte „yasalar“ olarak anılmaktadır) ve bunlar için geçerli olan Magna politikalarının lafzı ve ruhuna sadık kalarak, daima dürüstlükle hareket etmelidirler. Ayrıca, bu Kurallarda belirtilen gerekliliklere uymayı da kendi tedarikçilerine şart koşmalıdırlar.

Bu Kuralların gereklilikleri, herhangi bir anlaşmada ortaya konan gerekliliklere veya Magna ile ilişkiniz için geçerli olan diğer şartlar ve koşullara ek niteliğindedir.

Tedarikçilerimiz için geçerli yasalar çeşitli ve yetki alanına göre değişiklik gösteren nitelikte olsa da, uyulması gereken bazı önemli ilkeler şunlardır:

Anti-Corruption

Tekel Karşıtı Yasalar ve Rekabet Yasaları

Aktif bir şekilde, serbest ve adil rekabete saygı duyarak rekabet ediyoruz. Aynısını tedarikçilerimizden de bekliyoruz.

Tedarikçiler, tüm geçerli tekel karşıtı yasalara ve rekabet yasalarına uymalıdırlar ve rekabet gücümüzü uygunsuz bir şekilde azaltacak eylemlerde bulunamazlar. Bu tip yasaklanmış eylemlere örnek olarak, fiyatları, indirimleri veya satış şartlarını belirlemek, üretimi sınırlamak, pazarları bölmek, müşterileri tahsis etmek, teklif verme faaliyetlerini koordine etmek, müşterileri veya tedarikçileri boykot etmek, çalışan tazminatlarını belirlemek veya birbirinin çalışanlarını işe almaktan kaçınmak üzere rakiplerle anlaşmak verilebilir. Bazı yetki alanlarında, yalnızca hassas ticari bilgi alışverişi bile yasa dışıdır.

Magna Tekel Karşıtlığı ve Rekabet Politikasını okuyun

Magna’nın tedarikçileri, nerede iş yapıyor olurlarsa olsunlar, yasalar ve bunlar için geçerli Magna politikalarının lafzı ve ruhuna sadık kalarak, daima dürüstlük içinde hareket etmelidirler.

Magna Tedarikçi Etik ve Davranış Kurallarının ihlaline ilişkin şüpheli durumları bildirmek için magnahotline.comadresini ziyaret edin

Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvetle Mücadele Yasaları

Tedarikçilerimiz, doğru hesap ve kayıt tutmayı gerektiren yasaların yanı sıra, uygunsuz iş avantajı sağlamak adına herhangi bir kişi veya kuruluşa değerli herhangi bir şey verilmesini yasaklayan tüm geçerli yasalara da uymalıdırlar.

Tedarikçiler, yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele yasalarına her durumda uymalı ve kamu çalışanlarıyla etkileşim halindeyken özellikle dikkatli olmalıdırlar.

Magna, belirli yasalar ve bizim veya tedarikçilerimizin faaliyet yürüttüğü herhangi bir yetki alanının yerleşik iş uygulamalarından bağımsız olarak, „kolaylaştırma ödemeleri“ veya „rüşvet ödemeleri“ yapılmasını yasaklar (örn. düşük seviyeli kamu çalışanlarına kişinin aksi durumda yasal hakkı olan rutin hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan, küçük miktarlarda ödemeler. Buna, telefon veya hizmet bağlantısının hızlandırılması için yapılan bir ödeme örnek verilebilir).

Magna Rüşvet ve Uygunsuz Ödemeler Politikasını okuyun.

Anti-Corruption
Gifts-and-Entertainment

Hediye ve Eğlence Etkinlikleri

Bir Magna çalışanına, bir iş kararının (örn. tedarikçiye iş vermek, avantajlı şartlar sunmak) verilmesini sağlamak veya bir iş kararını haksız şekilde etkilemek için herhangi bir hediye veya eğlence etkinliği sunmak kesinlikle yasaktır. Bir Magna çalışanına hediye veya eğlence etkinliği sunmak istiyorsanız söz konusu hediye veya eğlence etkinliği makul olmalı, yalnızca arada sırada sunulmalı ve mütevazı değere sahip olmalıdır.

Ayrıca, Magna çalışanlarının da tedarikçilerden hediye ve eğlence etkinliği talep etmelerini yasaklıyoruz. Bir Magna çalışanının sizden hediye veya eğlence etkinliği talep etmesi durumunda bunu derhal bildirmelisiniz (bkz. aşağıdaki “Endişeleri Bildirme” bölümü).

Magna Hediye ve Eğlence Etkinlikleri Politikasını okuyun

Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Yasaları

Tedarikçilerimizin, yaptırım uygulanan ülke, kuruluş, kişi veya sanayi sektörleriyle iş ilişkilerini yasaklayan veya sınırlayan yasaların yanı sıra, yürürlükteki tüm ihracat kontrol yasalarına uymalarını bekliyoruz.

Magna Yaptırımlar ve Ticari Ambargolar Politikasını okuyun

Sanctions
Sourcing_Reports

Çatışma Alanlarından Malzeme Tedariki

Hisseleri Amerika Birleşik Devletleri borsasında kote olan halka açık bir şirket olarak, ABD yasaları, belirli bazı ülkelerde üretilen altın, kalay, tungsten, tantal veya Sorumlu Mineral Girişimi’nin tanımladığı diğer kapsamlı mineralleri kullanımımızı takip ve ifşa etmemizi gerektirmektedir.

Tedarikçilerimizin, talep edildiğinde, ürünlerinde bu tip minerallerin kullanımına ilişkin veri ve raporları, tanımlanmış bir raporlama aracı ve yapısı kullanarak, istediğimiz şekilde sunmaları gereklidir. Ayrıca, tedarikçilerimizin, bu tip minerallerin kaynağını belirlemek adına kendi tedarikçilerinden benzer bilgiler talep etmeleri ve bulgularını bize sunmaları gerekebilir.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Tedarikçiler, yasaların kendileri için geçerli olduğunu bilmeli ve bu tip yasaların lafzı ve ruhuna uymalıdırlar

 • Tedarikçiler, rekabeti sınırlamak üzere rakiplerle gizlice anlaşmamalıdırlar

 • Rekabetçilerin, kamu çalışanlarına rüşvet teklif etmeleri kesinlikle yasaktır

 • Tedarikçiler, yaptırımlar ve ihracat kontrol yasalarını ihlal etmemelidirler

 • Tedarikçiler, kullanılan belli minerallerin kaynağını tanımlamada Magna ile işbirliği içinde olmalıdırlar

İşyerimiz Dahilinde Dürüstlüğü
ve Bütünlüğü Sağlama

Adalet, kapsayıcılık, güvenlik ve sürdürülebilirlik, Magna’da ön planda tuttuğumuz ve faaliyetlerimizde başarmaya çalıştığımız değerlerdir. Aynısını tedarikçilerimizden de bekliyoruz.

Human_Rights

Etik Çalışma Standartlarına ve İnsan Haklarına Saygı

Magna, yürürlükteki tüm çalışma, istihdam ve insan hakkı yasalarına uymayı taahhüt etmekte ve aynı taahhüdü tedarikçilerinden de beklemektedir.

Magna olarak tüm çalışanların etik muamele görmesini taahhüt etmekte, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Temel Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’yle tutarlılık gösteren çalışma ve istihdam standartlarına uymaktayız. Bütün tedarikçilerin de tüm işçilerin insan olarak doğuştan gelen onurunu ve saygınlığını tanıyan benzer standartlara sahip olmasını zorunlu tutmaktayız.

Magna Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasını okuyun

Adil Çalışma Şartları Taahhüdü

Tedarikçilerimiz, asgari ücretler, yan haklar, fazla mesai, mesai saatleri, mola saatleri, mesai dışı saatler, tatil zamanı ve yasalarca zorunlu tutulan izin zamanları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) istihdam standartlarına ilişkin geçerli yasalara uymalıdırlar. Tedarikçilerin, işçilere uygun bir iş hayatı/özel hayat dengesi sağlayan güvenli ve insani çalışma koşulları sunmaları gerekmektedir.

Zorla Çalıştırma ve Çocuk İşçiliği Yasağı

Tedarikçilerimizin zorla veya zorunlu çalıştırma yapmalarına asla izin verilmez. Tüm istihdam; modern kölelik biçimlerine, hareket veya kişisel özgürlük kısıtlamalarına ya da borç esareti biçimlerine başvurulmadan, gönüllülük esasına ve serbest seçime dayalı olmalıdır. Katılan genç işçilerin eğitim alanında gelişmelerine açıkça fayda sağlayan, hükümet onaylı ve rızaya dayalı bir eğitim veya stajyerlik programı kapsamında istihdam edildiği durumlar haricinde, tedarikçilerin geçerli yasalar ve ILO kılavuzlarında tanımlanan şekilde yaşı tutmayan kişileri çalıştırmaları da yasaktır.

Örgütlenme Özgürlüğü

Tedarikçiler ayrıca yerel yasalara uygun biçimde, sendikalara veya işletme komitelerine üye olmak istesinler veya istemesinler, örgütlenme ve bir araya gelme ile ilgili olarak tüm çalışanların kişisel tercih hakkı olduğunu kabul ederek çalışanların örgütlenme özgürlüğüne ve/veya örgütlenmeme hakkına da saygı göstermelidirler.

Taciz ve Ayrımcılık

Magna’nın politikaları, geçerli insan hakları yasalarına uygundur. Tedarikçilerin, yasal koruma altındaki kişisel özelliklere aykırı nitelikteki tüm taciz ve ayrımcılık biçimlerini yasaklamalarını ve bu konuları proaktif olarak ele almalarını ve düzeltmelerini sağlayacak güvenilir eğitim, şikayet ve soruşturma prosedürleri geliştirmelerini bekleriz.

Ayrımcılık İçermeyen ve Adil Maaş ve Yardımlar

Benzer şekilde, tedarikçilerin çalışanlara, geçerli asgari ücret yasalarının gereklerini karşılayan veya aşan, temel hayati ihtiyaçları yerine getirmek için yeterli, makul bir yaşam standardı sağlamalarını, aynı zamanda tüm çalışanların ayrımcılık içermeyen bir muamele görmelerini temin edecek adil maaş ve yardım uygulamalarını izlemelerini bekleriz. Maaş ve yardım programları, yasal koruma altındaki kişisel özellikler dikkate alınmadan, nesnel ve rekabetçi kriterlere dayandırılmalıdır.

Güvenlik Kuvvetlerinin Sorumlu Kullanımı

Magna, çalışanlarını ve mülkünü korumak amacıyla güvenlikle bağlantılı hizmetlerden yararlanır. Güvenlikle bağlantılı personelin sorumlu kullanımında geçerli ILO standartlarını ve küresel tedarik zinciri yasalarını kabul edip bunlara uyuyor ve bunları yaparken işçilerin güvenliğine ve kişisel haklarına saygı gösteren, bunları destekleyen ve koruyan bir tutum sergiliyoruz. Tedarikçilerimizin, tedarik zinciri kapsamındaki işçilerin insan olarak doğuştan gelen haklarını koruyacak benzer protokoller oluşturmalarını zorunlu tutuyoruz.

Magna, tüm geçerli insan hakkı yasalarına uymaya kendini adamıştır ve aynı adanmışlığı tedarikçilerimizden de bekliyoruz.

Magna Tedarikçi Etik ve Davranış Kurallarının ihlaline ilişkin şüpheli durumları bildirmek için magnahotline.comadresini ziyaret edin

Çeşitlilik ve Kapsama

Dünyanın dört bir yanında tesislere sahip olan faaliyet yürüten Magna, geniş bir insan ve kültür çeşitliliği ile etkileşim kurmaktadır ve biz bunu işletmemiz için bir rekabet avantajı olarak kabul etmekteyiz. Bu yüzden tedarikçilerimizin, yaş, cinsiyet, ırk, etnisite, ten rengi, fiziksel özellik, uyruk veya ulusal köken, dil farklılığı, din, cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimliği, aile durumu veya medeni durum, fiziksel, zihinsel veya gelişimsel yeterlik, sosyoekonomik durum veya yasayla korunan herhangi bir başka kişisel özelliğe dayanarak işyerinde taciz ve ayrımcılık yapılmasını yasaklamalarını bekliyoruz.

Tedarikçiler tarafında daha zengin bir çeşitliliğin daha geniş bir bakış açısı yelpazesini desteklemeye yardımcı olduğuna, böylece bir bütün olarak kuruluşumuz için daha fazla çözüm ve daha büyük başarı getirdiğine inanıyoruz. Magna tüm tedarikçileri, çeşitliliği ve kapsamayı geliştirme çabalarına katılmaya teşvik eder. Bu çabaya destek olarak, tedarikçilerin çeşitlilik ve kapsama programları, girişimleri ve başarılarıyla ilgili olarak talep edilen bilgileri paylaşmaları zorunlu tutulacaktır. Bu tür bilgileri, doğrudan Magna veya bizim adımıza hareket eden bir üçüncü taraf toplayacaktır. Tedarikçiler aynı zamanda bu konu üzerine gerçekleştirilen her türlü ankete veya denetime yanıt vermek zorundadır.

Diversity-and-Inclusion

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Tedarikçiler, çalışanlarının haklarına saygılı olmalıdırlar. Özellikle zorunlu çalıştırmadan ve çocuk işçi çalıştırmaktan kaçınmalıdırlar.

 • Tedarikçiler geçerli istihdam standartları yasalarıyla uyumlu şekilde, ayrımcılık içermeyen ve adil çalışma koşulları tesis etmelidir.

 • Tedarikçilerin, uygunsuz ayrımcılığın yanı sıra, işyerinde tacizi de yasaklamaları, ayrıca bu sorunları düzeltmek için hazırlanmış uyumlu prosedürler sağlamaları beklenir.

 • Tedarikçiler, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir işyeri sunmalıdırlar.
Safe_Work

Sağlık ve Güvenlik

Tedarikçilerimizin tüm geçerli sağlık ve güvenlik yasalarına uymaları gereklidir. Buna, çalışanlara, kişisel koruyucu donanımlara erişimi bulunan güvenli ve sağlıklı bir işyeri sunmak ve tıbbi tedavi gerektiren yaralanmaları ele almaya yönelik bir prosedüre sahip olmak dahildir. Magna, tedarikçileri ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği standartları veya yerine geçen herhangi bir standart uyarınca sertifikasyona sahip olmaya teşvik eder.

Çevresel Sorumluluk

Çevresel sorumluluğa çok önem veriyoruz. Tedarikçilerimizin, geçerli çevre yasalarına ve düzenlemelerine uymalarını veya bu yasaların gerekliliklerinin üzerine çıkmalarını ve faaliyetlerinin çevreye yaptığı etkiyi en aza indirgemeye önem vermelerini bekliyoruz.

Tedarikçiler, iş faaliyetlerinin çevresel etkisini düzenli olarak değerlendirip izlemeli, kaynakların (enerji ve su dahil) kullanımını yönetip azaltmalı, atık ve emisyonları en aza indirgemeli, ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında malzemeleri geri dönüştürmeli ve çevresel etkilerini tasarım ve yenilik yoluyla azaltmalıdırlar.

ISO 14001 çevre standardı ve ISO 50001 enerji yönetimi standardına (veya yerine geçen her türlü standarda) ilişkin sertifika edinilmesini teşvik ediyoruz. Tedarikçilerimizin sağladığı malzemelerde bulunması beklenen maddeler tüm kimyasal gerekliliklerle, yani REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) ve TSCA (Zehirli Madde Kontrol Yasası) ile uyumlu olmalıdır.

Magna Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasını okuyun

ESG

Sürdürülebilirlik ve Karbonsuzlaştırma

Magna, düşük karbonlu bir tedarik zinciri geliştirmeyi amaçlayarak ve tedarik zincirimizde şeffaflığı ve sosyal sorumluluğu artırarak sürdürülebilir bir geleceği gerçeğe dönüştürme çabası gösterir. Magna’nın tedarikçilerinin bu çabaya katılmaları ve tedarik zincirinin tüm seviyelerinde görünürlüğü ve gerekli titizliği artırmaya yardımcı olmaları beklenir.

Bu yöndeki katılım, bunlarla sınırlı olmamak üzere şu alanlarda Magna’nın benimsediği öncelikler ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile uyumlu olacaktır: karbonsuzlaştırma ve enerji tasarrufu, atığın en aza indirilmesi, su tüketiminin ve su kalitesindeki bozulmanın en aza indirilmesi, toprağın ve ormanların korunması, türlerin yönetimi ve biyoçeşitlilik, yerli halkların haklarına saygı ve toprağa zorla el koymanın ve/veya topraktan kanunsuz tahliyenin yasaklanması.

Magna tüm tedarikçilerinin karbon ayak izlerini azaltma çabası göstermelerini teşvik eder. Bu girişimi desteklemek için tedarikçilerin karbon emisyonlarının yanı sıra tedarik zincirleri ile ilgili olarak talep edilen verileri paylaşmaları zorunlu tutulacaktır. Bu verileri, doğrudan Magna veya bizim adımıza hareket eden bir üçüncü taraf toplayacaktır. Tedarikçiler aynı zamanda bu konu üzerine gerçekleştirilen her türlü ankete veya denetime yanıt vermelidir.

Ayrıca tedarikçilerin karbonsuzlaştırma hedefine yönelik bir ilerleme yolu belirlemeleri ve hedefleri ile genel stratejilerini Magna ile paylaşmaları beklenir. Bu programlar ve yol haritaları, hep birlikte hedeflerimize doğru ilerlememizi temin ederek ilişkili riskleri azaltıp paydaş gerekliliklerini karşılamamızı sağlar.

Eylemlerimizle Dürüstlüğü
ve Bütünlüğü Sağlama

Çalışanlarımızın, dürüstlüklerini her gün, eylemleriyle göstermeleri gereklidir. Ayrıca, bir kişinin etik standartlarımıza uygun davranmamış olabileceği bir durumun farkına vardıklarında düşüncelerini paylaşmaları da gereklidir. Bu Kuralların ihlalinden haberdar olmaları durumunda tedarikçilerimizin de aynı şekilde davranmaları gereklidir.

Reporting_Concerns

Çıkar Çatışmaları

İş ortaklarımızla ilişkilerimizin dürüstlük ve yerinde iş kararları temeline dayanması için çalışanlarımızın çıkar çatışmalarını derhal ifşa etmeleri gereklidir. Benzer şekilde herhangi bir tedarikçinin de, tedarikçiye fayda sağlayabilecek bir iş kararı alma veya bu tip bir kararı etkileme konumundaki bir Magna çalışanıyla ailevi veya başka türlü yakın kişisel ilişkisi olması halinde bizi derhal bilgilendirmesini bekliyoruz.

Magna Çıkar Çatışmaları Politikasını okuyun

Bilgilerin ve Fikri Mülkiyetin Korunması

Magna veya iş ortakları (Magna’nın müşterileri dahil), tedarikçi olarak, fikri mülkiyete, gizli ya da kişisel bilgilere („Bilgiler“) erişmenizi sağlayabilir.

Tedarikçiler, Magna’ya veya Magna’nın müşterilerine, çalışanlarına veya iş ortaklarına ait olan Bilgileri gizli tutacak ve bunları herhangi bir kişi (diğer Magna personeli dahil), şirket veya kuruluşa ifşa etmeyecektir. Bu koşulun istisnası, isle ilgili uygun bir amaçla bağlantılı olarak meşru bir “bilme ihtiyacı” bulunması ve bilgilerin ifşa edilmesinden önce uygun gizlilik anlaşmalarının uygulamaya konmuş olmasıdır. Dahası, tedarikçilerimiz, onların kendi çalışanları ve kendi tedarikçileri, bilgileri geçerli yasalar ve Magna ile akdedilmiş olan sözleşmeye dayalı anlaşmalar doğrultusunda ele alacak ve işleyecektir.

Protection-of-Personal-Data

Bu gibi Bilgilere erişim ve Bilgilerin muhafazasına ilişkin olarak, uygun emniyet ve fiziksel güvenlik prosedürlerinin uygulanması ve zorunlu tutulması gerektiğini kabul etmiş olursunuz ve ilgili prosedürlerin aşağıdaki niteliklere sahip olmasını temin edersiniz:

 • bu tür Bilgilere yönelik endüstri standartlarına en azından eşdeğerde ve
 • bilgilerin kazara veya kanuna aykırı şekilde tahrip edilmesi, kaybolması, değiştirilmesi veya yetkisiz kişilerce ifşası ya da erişimine karşı makul derecede uygun teknik ve organizasyonel koruma önlemleri sağlayan.

Bunlara ek olarak, bu gibi Bilgileri asla satmamalı, Magna’nın onayı olmadan asla ifşa etmemeli, Bilgileri yalnızca Magna’ya ürün ve/veya hizmet sağlamak için kullanmalı ve ilişkimiz sona erdiğinde (veya Bilgiler artık gerekli olmadığında) Bilgileri derhal iade veya imha etmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için Magna ile olan anlaşmanızın Şartlar ve Koşullar kısmına ve imzalamış olabileceğiniz her türlü gizlilik anlaşmasına başvurun.

Magna’ya, çalışanlarına veya iş ortaklarına (müşterileri dahil) ait gizli veya kişisel bilgilerin ifşa edildiğini veya Magna’nın fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini fark etmeniz halinde, Magna’daki birincil irtibat sorumlunuzu derhal bilgilendirmeniz gerekir.

İyi İletişim ile Dürüstlüğü
ve Bütünlüğü Sağlama

Magna’nın bir tedarikçisi olarak, bu Kurallarda yer alan dürüstlük ve bütünlük değerlerini korumanızı istiyoruz. Özellikle, bu Kurallarda bulunan belli unsurların, faaliyet gösterdiğimiz yetki alanlarına ilişkin yasaların bir ihlali niteliğinde olduğunu dikkate alıyoruz. Magna, tedarikçileri tarafından yapılan herhangi bir yasa ihlaline müsamaha göstermez.

Reporting_Concerns

Endişeleri Bildirme ve Misillemeyi Önleme

Çalışanlarınızın bu kuralları anlaması ve gerekliliklerine uymasına yönelik adımları atmanız gereklidir. Tedarikçilerimizin ve çalışanlarının, yasaların veya bu Kuralların tedarikçinin kendisi veya Magna çalışanları tarafından ihlal edildiğinden haberdar olmaları halinde düşüncelerini derhal paylaşmalarını bekliyoruz (Magna ile çalıştıkları süre boyunca).

Birincil irtibat sorumlunuz olan Magna çalışanına, Magna’nın Uyumluluk ekibinin bir üyesine her zaman bildirimde bulunabilir veya bunu Magna’nın magnahotline.com adresinden erişilebilen bildirim hattını kullanarak da yapabilirsiniz. Hotline üzerinden isimsiz olarak bildirim yapılabilir (yasalarca izin verilmesi durumunda).

Magna, koşullara bağlı olarak, bir tedarikçinin bu Kurallara uymamasından kaynaklı bir başarısızlığı düzeltmeye yönelik bir dizi eylemde bulunabilir. Örneğin, düzeltici önlemler alınana kadar tedarikçiyle yapılan işi askıya alabilir veya tedarikçiyle olan ilişkiyi sonlandırabilir.

Supplier Risk Management Talepleri

Magna’nın Supplier Risk Management ekibi (veya bu ekip adına hareket eden bir üçüncü taraf) zaman zaman işletmenizin faaliyetleri hakkında sizden bilgi (ör. şirketin yönetimi, tedarik zinciri, çalışma koşulları ve insan hakları, ham maddelerin sorumlu tedariki, finansal sonuçlar, siber güvenlik vb. hakkında bilgi) talep edebilir (anket, denetim veya inceleme yoluyla). Bu gibi taleplere zamanında ve tam olarak yanıt vermeniz gereklidir. Yanıtlarınız, Magna tarafından belirlenen makul bir zaman çerçevesinde tamamlanacak bir düzeltici eylemde bulunmanızı gerektirebilir.

Vendor_Risk
Conflict_Requirement

Başka Gereklilikler ile Çatışma

Bu belgedeki herhangi bir gerekliliğin Magna Küresel Tedarik Zinciri Gereklilikleri veya Magna tedarikçilerinin varsa başka gereklilikleri (örn. varsa Magna ile aranızdaki yürürlükte olan bir anlaşma kapsamında) ile çatışması halinde, bu belgede bulunan gereklilikler geçerli olacaktır.

Driving Integrity
Know it. Speak it. Live it.

 • Tedarikçinin çalışanları bu Kurallara aşina olmalı ve şartlarına uymalıdırlar.

 • Tedarikçiler, bu Kuralların veya yasaların ihlalinden haberdar olmaları durumunda düşüncelerini paylaşmalıdırlar.

 • Tedarikçilerin, iyi niyet çerçevesinde uyumluluk endişesini ortaya koyan bir çalışana karşı misilleme yapmaları yasaktır.

Bu Tedarikçi Etik ve Davranış Kurallarının gereklilikleri hakkında herhangi bir sorunuz varsa Magna’da bulunan birincil irtibat sorumlunuzla iletişime geçmelisiniz. Sorularınızı doğrudan Magna’nın Etik Değerlere ve Yasalara Uyumluluk departmanına da yöneltebilirsiniz.

Effective Date: January 1, 2017
Last Reviewed: April 3, 2024
Next Review Date: Q2, 2027
Issued by: Ethics and Legal Compliance
Approved by: Magna Compliance Council

magna.com